Presentation

  

(Galego)
Jesús Liñares Beiras, Catedrático de Universidade da Area de Optica do Departamento de Física Aplicada da USC. Coordinador do Grupo de Investigación GI-1487 da USC sobre Materiais Cuánticos e Fotónica (QMatterPhotonics). Asemade, é Coordinador do Programa de Doutoramento Interuniversitario (USC, UVIGO e UDC) en Láser, Fotónica e Visión.
Naceu en Santiago de Compostela, Galicia, en 1961. É Licenciado en Física (1984), Licenciado con Grao en Física (Sobresaliente 1985) e Doutor en Física (Premio Extraordinario 1988)  pola  Universidade de Santiago de Compostela (USC). Na actualidae é  Profesor (Catedrático de Universidade) de Optica  do Departamento de Física Aplicada  da USC. É autor dunhas 150 publicacións internacionais (e  unhas  40 nacionais) nas áreas da óptica de medios inhomoxéneos e fibras ópticas, óptica integrada e fotónica cuántica integrada. Ten sido investigador principal de máis de doce proxectos de investigación, supervisor de catorce estudantes  de nivel de Máster e director de tese de nove estudantes de doutoramento, todos eles no campo da  Óptica e a Fotónica.
 
(English)
Jesús Liñares Beiras, University Professor of the Optics Area of the Department of Applied Physics at USC. Coordinator of the USC GI-1487 Research Group on Quantum Materials and Photonics (QMatterPhotonics). He is also the Coordinator of the Interuniversity Doctoral Program (USC, UVIGO and UDC) in Laser, Photonics and Vision.
He was born in Santiago de Compostela, Galicia, in 1961.He has a degree in Physics (1984), a Bachelor's Degree in Physics (Excellent Mark, 1985) and a Doctorate in Physics (Extraordinary Award 1988) from the University of Santiago de Compostela (USC). He is currently Professor (University Professor) of Optics in the Department of Applied Physics at USC. He is the author of about 150 international (and about 40 national) publications in the areas of inhomogeneous media optics and fiber optics,  integrated optics and integrated quantum photonics. He has been principal investigator of more than twelve research projects, supervisor of fourteen Master's level students and thesis director of nine doctoral students, all of them in the field of Optics and Photonics.