IMAT

Mércores, 14 de decembro de 2011 Rosa M. Crujeiras

Instituto de Matemáticas

O Instituto de Matemáticas (IMAT) ten como finalidade impulsar e desenvolve-la investigación da matemática pura e aplicada, promove-lo estudio dos problemas no ensino de matemáticas, dar conferencias, cursos monográficos, seminarios e cursos de especialización.

Ligazóns: