Programa desglosado de Teoría da materia de Topografía de Obra

BLOQUE I           COÑECEMENTOS XERAIS

                           Temas

1.1              Fundamentos da Topografía. Referencias e Medidas.

                    Unidades e Sistemas.

                   Complementos de formación.

1.2                     Teorías de erros e a súa aplicación.

 BLOQUE II         METODOLOXÍA

                          Temas

2.1                    Métodoloxía topográfica.

i. Planimetría

ii. Altimetría

2.2                    Axustes para o traballo de campo. Axustes para Obra.

2.3                    Métodos especiais para control de estructuras.

2.4                    Sistemas de representación topográfica.

 BLOQUE III        INSTRUMENTACIÓN

                         Temas

·        Instrumentación topográfica I.  Para Topografía clásica:

3.1          Estación Total.

3.2          Niveis Dixitais de Obra.

3.3          Tecnoloxía Láser.

·         Instrumentación topográfica II  Para Topografía por satélite.

3.4          Sistemas GNSS.

3.5          GPS.

3.6          GLONASS

3.7          Sistemas de aumentación. Redes.

 BLOQUE IV        XEODESIA E SISTEMAS DE REFERENCIA ESPACIAIS

                          Temas

·        Xeodesia

4.1          Conceptos xerais.

4.2          Sistemas de Referencia Xeodésicos: ED50, ETRS89.

4.3          Redes Xeodésicas españolas

·         Cartografía

4.4          Cartografía e Sistemas de Proxección.

4.5          Proxección UTM ED50.

4.6          Proxección UTM ETRS89.

CUTM

 BLOQUE V         A OBRA LINEAL

                          Temas

5.1          Aspectos xeométricos de diferentes tipos de obras.

5.2          Obra Lineal.

i. Definición de aliñacións. Rectas. Curvas. Curvas de transición.

ii. Topografía e Replaneamento de estos elementos.

5.3          Perfis Lonxitudinais e Transversais. Rasantes. Taludes.

5.4          Cálculos. Software recomendado

 BLOQUE VI        REPLANEAMENTO

                          Temas

6.1          Proyecto topográfico dunha obra de Enxeñaría. Documentos e datos para replaneamento.

6.2          Concepto de Replaneamento. A Topografía para o Replaneamento.

6.3          Métodos de Replaneamento.

                                              i.                Replaneamento planimétrico

                                            ii.                Replaneamento altimétrico

                                           iii.                Replaneamento 3D.

 6.4         Replaneamento 3D con Etación Total

 6.5         Replaneamento 3D con GPS L1/L2