Datos de interés para a avaliación da Materia de Sistemas de Posicionamento Global GPS.

No Programa da Materia queda indicado que a Asistencia ás clases obrigatorias (Teoría e Prácticas) suporá un 5% da Nota.

Tamén se dice que o 25% da Nota de Prácticas será sumada para obter a Nota Final.

Por elo, terase en conta asistencia de cada alumna/o para xenerar este apartado da Nota Final.

Para a valoración das prácticas propoño o seguinte método:

Que cada alumna e alumno redacte unha breve memoria de prácticas (6 páxinas máximo, en letra Arial 12 e interlineado simple),   na que explique as características do instrumento usado, os modos de corrección empregados e os métodos aplicados. Que indique igualmente a súa opinión sobre os sistema GPS e as súas aplicación en obra. Resumir o tipo de prácticas realizadas e o procesado de datos.

Ese documento deberá nomearse como "APELIDOS-NOME-GPS.pdf" e remitirse por correo_e a proipra@gmail.com.

Data límite: o día do exame final 1ª edición.