A materia de Deseño Xeométrico de Obra Lineal está definida no Plan de Estudos do Grao de Enxeñaría Xeomática e Topografía, como unha  materia de prácticas ligada a Topografía de Obras.

A organización da docencia Práctica queda fixada na Guía Docente e no Programa Oficial da materia, documentos nos que se establecen os diferentes Temas Principais e se fixan criterios de traballo para poder avaliar o aproveitamento das alumnas e alumnos.

 BLOQUE 1. Execución Práctica de operacións básicas de obra

 BLOQUE 2. Replanteo de estructuras

 BLOQUE 3.  Deseño, cálculo e replanteo dun proxecto completo de obra lineal

Programa utilizado: Protopo 6.1

Módulos:

DATOS PARA PRÁCTICAS LABORATORIO FASE BETA

PROXECTO A PRESENTAR PARA AVALIACIÓN.

Cos datos de campo medidos con GPS, disponibles no enlace "Prácticas GPS", correspondentes á vaguada donde se encontra o anfiteatro, realizar un mini proxecto de un vial, con tres aliñacións rectas e dúas curvas de diferente sentido, con acordos horizontais compostos de arco e clotoides, que se entregará comprimido, co nome de arquivo  "APELIDOS-NOME.ZIP". O vial deberá iniciarse na rotonda que está en Alfonso X el Sabio frente á Facultade de Ciencias e rematará no parking da EPS ou na rúa que rodea a carballeira da Facultade de Veterinaria. Deberá ter dous carrís de 3,5 metros e arcén e cunetas como unha vía interurbana.

O arquivo comprimido conterá os seguintes datos:  *.cdr de coordenadas; *.dwg de debuxo para cada debuxo necesario e/ou xenerado; *.mdt do Modelo Dixital do Terreo e curvado con equidistancia de 0,50 metros; *.pla  de planta cos acordos calculados, os PKs cada 10 metros e datos para replaneamento; *.lon de perfil lonxitudinal para terreo, rasante cos acordos verticais e terra vexetal debuxado coa súa guitarra completa; *.trn de transversais do terreo, terra vexetal e sección tipo elaborada en arquivos *.stp; *.vol de cálculo de volumes. Factor de escala para os debuxos de perfiles = 5.

Breve explicación do traballo realizado e do manexo de Protopo 6.1 e do GPS Leica Viva GS08.

O arquivo comprimido de todo o proxecto pedido deberá ser remitido ao correo_e: proipra@gmail.com indicando como asunto PX_DXOL. O plazo de entrega será a data do Examen 1ª Edición.