CASTELAO, XERACIÓN NÓS

Modernización do léxico no Sempre en Galiza (Homenaxe a Constantino García. USC, 1991)

Estudo introdutorio a Ramón Otero Pedrayo, A Romaría de Xelmírez (Galaxia, 1991)

O proceso de elaboración do Sempre en Galiza (Sempre en Galiza. Edición Crítica. Parlamento de Galicia / USC, 1992)

As ideas lingüísticas de Castelao (Sempre en Galiza. Edición Crítica. Parlamento de Galicia / USC, 1992)

Os Cadernos (1938-1948) na obra e no tempo de Castelao (Castelao. Cadernos. Escolma (1938-1948). Fundación Penzol / Galaxia, 1993)

Ideas sobre a lingua de Antón Losada Diéguez (Antón Losada Diéguez. 10 anos dun premio. Concello do Carballiño, 1995)

Nación-creación. Estética e política no agromar do ensaio galego (ANUARIO DE ESTUDIOS LITERARIOS GALEGOS, 1995)

Ideas de Risco sobre a lingua galega (Congreso Vicente Risco. Xunta de Galicia, 1996)

De viva voz. Castelao: Conferencias e discursos (Fundación Castelao, 1996)

Castelao na guerra, no desterro, no exilio (Homenaxe a Ramón Lorenzo. Galaxia, 1998)

Castelao e os problemas de elaboración da lingua (Homenaxe a Camilo Flores. USC, 1999)

Alfonso R. Castelao (Xunta de Galicia, 1999)

Castelao. Defensa e ilustración do idioma galego (Galaxia, 2000)

Estudo sobre a oratoria de Castelao. Introdución ás Obras Completas de Castelao, volume IV (Galaxia, 2000)

Aínda sobre o ensaísmo castelaiano: A triple significación da iconografía xacobea (Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. USC, 2002)

Alba de groria. A significación espiritual do día de Galicia ((Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de F. Tato Plaza. Fundación Barrié de la Maza, 2004)

 

FILOLOXÍA E GRAMÁTICA HISTÓRICA

Subxuntivo futuro / Indicativo presente na prótase nas oracións condicionais no galego medieval (XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Fundación Barrié de la Maza, 1994)

A Crónica Galega dos Reinos de León e de Castela na historia e na historiografía galegas (Homenaxe a Derek Lomax. The University of Birmingham, 1995)

Noticia dun texto prosístico en galego do século XVII: "A memoria da fundación da confraría de Cambeadores" (Homenaxe a Pilar Vázquez Cuesta. USC, 1996)

"¿Sedia-m'eu?" A propósito do incipit da cantiga de Meendiño (Martin Codax. Mendiño. Johan de Cangas. Día das Letras Galegas. USC, 1998)

Cantores de santuario, cantares de romaría (Ondas do Mar de Vigo. Actas do Simposio Internacional sobre a Lírica Medieval Galego-Portuguesa.  The University of Birmingham, 1998)

A xeneralización do grafema <x> para a consoante /S/ na escrita galega (Homenaxe a Ramón Lorenzo. USC, 2005)

Sobre a evolución da orde de constituíntes do predicado do latín ao galego. O testemuño do Foral do Burgo de Caldelas (Homenaxe a Antón Santamarina. USC, 2008)

Ortografía alfonsí? Para a análise grafemática dos testemuños poéticos en galego da segunda metade do século XIII (A Edición da Poesía Trobadoresca. Baía, 2008)

Letras Primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito (Fundación Barrié de la Maza, 2008)

A personalidade histórica do trobador Fernán Paez de Tamallancos: Subsidios para o seu esclarecemento (O condado de Lemos na Idade Media. Xunta de Galicia / S.A de Xestión do Plan Xacobeo, 2008)

De verbo a verbo. Documentos anteriores anteriores a 1260 (VERBA, Anexo 65, USC, 2009)

 

HISTORIA SOCIAL E IDEOLOXÍAS LINGÜÍSTICAS

Portugués e galego nos gramáticos portugueses de quiñentos (XVIII Congreso de Filoloxía Románica. Trier, 1986)

A lingua galega no século XVI (III Encontros Literarios "Frei Antonio de Guevara e a Cultura do Renacemento en Galicia". Deputación de Lugo, 1990)

Estudo lingüístico e sociolingüístico de Rosalía de Castro, Follas Novas (Galaxia, 1993)

Aspectos sociolingüísticos do uso do galego, castelán e latín na Galicia tardomedieval (ss XIII- XV) (Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani. CILL Ramón Piñeiro / Xunta de Galicia 1994)

Os escritores galegos e a construción da lingua literaria (COLÓQUIO / LETRAS nº137/138, 1995)

Xesús Ferro Couselo e a historia lingüística de Galicia (Xesús Ferro Couselo. Unha fotobiografía. Xerais, 1996)

A galeguización da Universidade durante a II República (GRIAL 131, 1996)

Historia Social da Lingua Galega (Galaxia, 1999)

Nas raíces ideolóxicas do nacionalismo lingüístico: Unha visita a J. G. Herder (Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, 1999)

Ideas de Manuel Murguía sobre o idioma galego (BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA 361, 2000)

Lingua, literatura, nación en Ramón Menéndez Pidal (Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. USC / Parlamento de Galicia, 2000)

A lingua como visión do mundo. Perspectivismo e igualdade das linguas en Wilhem von Humboldt (GRIAL 153, 2002)

Cara á oficialización do idioma galego no Estatuto de 1932 (I Congreso Internacional "A Lingua Galega. Historia e Actualidade". ILG / CCG, 2004) 

O ideario lingüístico de Manuel Curros Enríquez (Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo". CCG, 2004)

O Camiño, as linguas e a emerxencia do galego (GRIAL 161, 2004)

A Academia, o idioma e o nacionalismo, 1906-1930. Notas para unha historia (GRIAL 171, 2006)

A emerxencia do galego-portugués na escrita instrumental. Unha panorámica histórica (Na nosa Lyngoage Galega. CCG / ILG, 2007)

Limiar a Ramón Piñeiro, A linguaxe e as linguas (Galaxia, 2007)

Ramón Piñeiro, a Editorial Galaxia e a Real Academia Galega (1950-1962). Estratexias de resistencia idiomática fronte ao franquismo (GRIAL 177, 2008)

A elaboración do galego escrito no período primitivo (ESTUDOS DE LINGÜÍSTICA GALEGA 1, 2009)

Sobre notarios e uso do romanzo (Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández. USC / RAG / CCG, 2009)

 

MARTÍN SARMIENTO

Martín Sarmiento e o idioma galego no contexto ideolóxico e histórico-lingüístico (VERBA 24, 1998)

Antigüidade e nobreza, pureza e harmonía da lingua galega (Estudo introdutorio a Sobre a lingua galega. Antoloxía, Martín Sarmiento. Galaxia, 2002)

O Coloquio en mil duascentas coplas galegas e o seu Comento: Notas para unha revisión (Congreso Martín Sarmiento. Xunta de Galicia, 2002)

Limiar a Martín Sarmiento, Catálogo de algunos libros curiosos y selectos para la librería de algún particular que desee comprar de tres á quatro mil tomos (Toxosoutos, 2002)

Tradición manuscrita e divulgación impresa do Coloquio en Coplas galegas. Consideracións á luz do autógrafo orixinal (BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA 363, 2002)

Martín Sarmiento en El Correo Literario de la Europa (1782) Unha nova achega á súa bibliografía dezaoitesca (Frei Martín Sarmiento. Día das letras galegas 2002. USC, 2002)

Martín Sarmiento perante a lingüística e a língua portuguesa (Lingüística Histórica e História da Língua Portuguesa. Actas do Encontro de Homenagem a Maria Helena Paiva. Universidade do Porto, 2003)

 

NORMA LINGÜÍSTICA

Sobre a polémica da normativa do galego (GRIAL 107, 1990)

The standardization of Galician: The State of the Art (PORTUGUESE STUDIES 9, 1993)

Aspects of corpus planning in Galician (PLURILINGUISMES 6, 1993)

Aspectos da teoría da lingua estándar do Círculo Lingüístico de Praga e os seus continuadores (GRIAL 122, 1994)

Estudio de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto (Galaxia, 1995) 

Do galego literario ó galego común: O proceso de estandardización na época contemporánea (Estudios de sociolingüística galega. Galaxia 1995)

Modelos de lingua. Consideración teóricas ó fío do debate sobre a estandardización do galego (CADERNOS DE LINGUA 16, 1997)

Propostas e debates sobre o galego culto (REVISTA PORTUGUESA DE FILOLOGIA XXIV, 2001-2002)

O contributo de Manuel Curros Enríquez á constitución do galego escrito. Caracterización e evolución dos seus criterios lingüísticos (VERBA 29, 2002)

Sobre a norma lexica do galego culto: da prosa ficcional de "Nós" ao ensaio de Galaxia (A estandarización do léxico. ILG / CCG 2003)

A demanda da norma. Avances, problemas e perspectivas no proceso de estandarización do idioma galego (O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000) Elaboración e difusión da lingua. CCG, 2003)

Outra volta na procura da recendente pantera? O acordo normativo de 2003. Antecedentes e perspectivas (Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona, 2004) 

Do uso á norma, da norma ao uso. Variación sociolingüística e estandarización no idioma galego (Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego. CCG, 2004)

La estandarización del gallego. Problemas y avances (Norm und Normkonflitke in der Romania. Peniope, 2005)

Precondicións sociais do proceso de conformación da norma do galego contemporáneo (La configuració social de la norma lingüística a l’Europa Llatina. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2006)

La estandarización del idioma gallego, la (re)articulación del espacio lingüístico de contacto gallego-castellano y los debates sobre la norma (Discursos, Lengua, Imágenes: La Cultura Gallega en Paradigmas Plurales. UBA / Xunta de Galicia, 2009)

 

SOCIOLINGÜÍSTICA E GLOTOPOLÍTICA

Normalización lingüística e cambio social. A propósito de R. L. Cooper Language Planning and Social Change (CADERNOS DE LINGUA 2, 1990)

Galician and Castilian in contact: Historical, Social and Linguistic Aspects (Trends in Romance Linguistics and Philology. Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance. Mouton de Gruyter, 1993)

Quince anos de política lingüística en Galicia (1981-1996). Notas para un balance (GRIAL 136, 1997)

Planificación Lingüística (Avances en Lingüística Aplicada. USC, 1997)

Quinze ans de la loi de normalisation linguistique en Galice (1983-1998). Notes pour un bilan (LENGAS 47, 2000)

La política de la lengua en Galicia. De la reivindicación nacionalista a la planificación gubernamental (Políticas lingüísticas. Norma e identidad. UBA 2001)

A lingua galega na sociedade (A normalización lingüística a debate, Xerais 2002)

Lenguas en transición: de la represión a la convivencia (Memoria literaria de la Transición española. Iberoamericana / Vervuert, 2007)

Sociolingüística y planificación lingüística en Galicia: del diagnóstico a la formulación de políticas (La España multilingüe. Lenguas y políticas lingüísticas en España. Praesens, 2008)

Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade (Consello da Cultura Galega, 2010) 

Presente e porvir do galego (GRIAL 186, 2010)

Por un proxecto de futuro para o idioma galego. Unha reflexión estratéxica (GRIAL 188, 2010)

Que lusofonia para Galiza? (Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona, 2010)

Facer país co idioma, discurso Real Academia Galega

 

TEXTOS DIVULGATIVOS E OUTROS

Dez anos de poesía galega (GRIAL nº89, 1984)

Galician (Facts About the World’s Languages: an Encyclopaedia of the World’s Major Languages, Past and Present, 2001)

O idioma (Galicia. Unha luz no Atlántico. Xerais, 2001)

As razóns do galego. Apelo á cidadanía (Galaxia, 2009)

 

TESE DE DOUTORAMENTO: Ideas e debates sobre a lingua na Galicia de entreguerras (1916-1936)

I. O Marco español: Lingua, nación e estado na España contemporánea

II. Nacionalismo, lingua e política na Galicia de entreguerras. (1) Antes da IIª República

III. Nacionalismo, lingua e política na Galicia de entreguerras. (2) A IIª República

IV. Cultivo, elaboración e institucionalización da lingua. O despegue cultural (1)

      (2) 7. A demanda da norma do galego culto

      (3) 8. Castelao e os problemas da elaboración da lingua

V. Lingua e ideoloxía nacionalista. A achega dos guieiros

Índice e bibliografía