Liñas de investigación

Antropoloxía histórica do Mundo Grego Antigo.

Desenrrolada dentro dos parámetros teóricos e metodolóxicos da “Escola de París” (estructuralismo de Levi-Strauss e influxo da antropoloxía histórica de Louis Gernet). Nela se extende unha investigación centrada, fundamentalmente, na análise da mitoloxía grega e, de xeito menor, no estudio da pervivencia das tradicións clásicas despois da fin da Antigüidade.

 

Antropoloxía histórica da Galicia Antiga.

Prantexada dende posicionamientos post-coloniais, estudia a introdución dos xeitos de vida romanos no NO peninsular coa finalidade de establecer o peso da compoñente indíxena dentro da cultura “galaico-romana”, comprendida non coma unha simple imposición dos conquistadores senon coma o resultado da interacción cultural entre o indíxena e o romano.