ACTIVIDADE INVESTIGADORA

(Revisada: 12/02/2018)

A modo de introdución e recordatorio

Ben sei que non hay nada
novo en baixo d’o ceo,
qu’antes outros pensaron
as cousas qu’hora penso.

E ben, ¿para qu’escribo?
E ben, porqu’así semos:
relox que repetimos
eternamente o mesmo.

Rosalía de Castro

 

O home ten que comezar as súas investigacións por algún sitio, e o mellor era comezar por onde outro home puido deterse.
G. K. Chesterton

O universo non respecta as nosas preferencias, e adoita operar segundo rutas aleatorias con respecto ás nosas esperanzas e intencións.
Stephen Jay Gould

 

Orcid: 0000-0001-7904-322X

 

 

 

Intereses de investigación

Fonoloxía e morfoloxía do galego; Galician Phonology and Morphology.

Variación e cambio lingüístico; Linguistic variation and change in Galician.

Dialectoloxía; Galician Dialectology.

Proxectos

—Colaboro desde o 01-10-1994 ata a actualidade no Instituto da Lingua Galega traballando baixo a dirección da Prof. Dra. R. Álvarez Blanco no proxecto ATLAS LINGÜÍSTICO GALEGO (dirixido por A. Santamarina e C. García).
—Formei parte do equipo interdisciplinar de investigación “PROXECTO CASTELAO”, dirixido por R. Máiz, e formado por J. G. Beramendi, X. Cabrera, X. Castro, I. Cochón, F. Dubert, H. Monteagudo, X. Moreno e R. Villares.
—Formei parte do equipo de investigación “Prosodia da lingua galega: o discurso formal”, dirixido por X. L. Regueira Fernández, financiado pola Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (PB98-0627).
—Formei parte do equipo de investigación “Estudio sociolingüístico contrastivo entre o baixo alemán e o galego”, dirixido por Carmen Mellado Blanco, financiado pola Xunta de Galicia (2002/PX046).
—Formei parte do equipo de investigación “Estudo contrastivo sociolingüístico e fraseolóxico entre o (baixo)alemán e o galego: a súa situación en Europa como linguas menores e análise da súa fraseoloxía como signo de identidade cultural”, dirixido por Carmen Mellado Blanco, financiado pola Xunta de Galicia (PGIDIT04PXIA20402PR).

—Formo parte do equipo de investigación “Estudio dialectométrico de las variedades dialectales del gallego”, dirixido por Xulio Sousa Fernández, financiado polo Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-06907).
—Formo parte do equipo de investigación “Estudo dialectométrico das variedades dialectais do galego”, dirixido por Xulio Sousa Fernández, financiado pola Dirección xeral de I+D (PGIDIT06PXIB240072PR).

—Formo parte do equipo de investigación "Estudio perceptivo de la variación prosódica dialectal del gallego", dirixido por Elisa Fernández Rei, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-12738)

Publicacións

Libros

(2018): Cidrás, Francisco / Francisco Dubert / Xosé Luís Regueira (eds.), Estudos de Lingüística Galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüítico galego-portugués. ISSN 1989-578X. 263 pp.

(2015) Dubert García, Francisco / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie. Santiago de Compostela:  Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16183-96-8. DL: C 1193-2015. 261 pp.

(2006) R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Lingua e territorio, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 527 pp. ISBN 84-96530-20-5.

(2005) R. Álvarez, F. Dubert e X. Sousa (Coords.), Atlas Lingüístico Galego. Volume V. Léxico. O ser humano (I), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

(2005) X. Xove (Coord.), F. Dubert, E. M. Moscoso X. A. Palacio e X. Sousa, Novo dicionario da lingua galega, Santiago de Compostela: Edicións Obradoiro-Santillana.

(2002) R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Dialectoloxía e léxico, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 429 pp. ISBN 84-95415-66-6.

(1999) F. Dubert García, Aspectos do galego de Santiago de Compostela, Anexo 44 de Verba.

(1998) X. L. Regueira (Coord.), F. Dubert García, R. Novo Folgueira, E. Parga Valiña e X. C. Sousa Fernández, Os sons da lingua, Vigo: Xerais.

(1995) X. Xove (Coord.), F. Dubert, E. M. Moscoso e X. Sousa Fernández, Diccionario da lingua galega, Vigo: Edicións Obradoiro-Santillana.

(1995) R. Álvarez (Coord.), I. Cochón, F. Dubert e X. Sousa (redactores), Atlas Lingüístico Galego. Morfoloxía non verbal, Volume II, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Artigos ou capítulos de libro

(aceptado), en colaboración con Juan Carlos Acuña Fariña Carlos Acuña, “Restructuring and complexification of inflectional morphology under linguistic contact: the case of a Galician dialect”, en A. Cuza & Guijarro-Fuentes, P., Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula. De Gruyter Mouton

(aceptado) “Inflectional morphology”, en Xulio Sousa & Ernesto González Seoane (eds.) Manual of Galician Linguistics. De Gruyter Mouton.

(2017), con Francisco Cidrás, "A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudos gramaticais sobre o galego", Labor histórico 3(1), 111-125.

(2017):  "Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”, Estudis romànics 39, 43-69.

(2017): “Cambio e estrutura morfolóxica. Segmentacións atípicas en verbos galegos e portugueses”, en Xosé Luís Regueira & Elisa Fernández Rei (eds.) Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325. ISBN 978-84-92923-82-3.

(2016), con Xulio Sousa “On quantitative Geolinguistics: an illustration from Galician Dialectology”, Dialectologia. Special issue VI, 191-221.

(2016), con Charlotte Galves "23. Galician and Portuguese", en Adam Ledgeway & Martin Maiden (eds.): The Oxford Guide to the Romance Languages. Oxford: Oxford University Press, 411-446. ISBN 9780199677108.

(2015): “Variación e cambio na morfoloxía do artigo definido galego”, en Ramón Mariño Paz e Xavier Varela Barreiro (eds.) Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: USC, 127-146.

(2014): “Syntax and word-specific phonetics: the origins of the allomorphs of the Galician definite article”, Loquens 1, 2. Abstract: The Galician definite article seems to be a case of a ditropic clitic which, phonologically, attaches to the preceding word while maintaining direct, constitutive syntactic relations with following words. The article has three allomorphs, selection of which is conditioned by the ending of the preceding word. In this paper I study the historical origins of these allomorphs. They are the result of assimilatory processes due to constraints governing the structure of the syllable and intersyllabic contact; the domain of these constraints, however, was restricted to the definite article and the 3rd person accusative clitic pronoun, leaving unaffected other words having the same phonetic sequences in apparently similar contexts. In this paper I will demonstrate the convenience of explaining the origins of these alternations by means of usage based models designed to explore the role of frequency in the emergence of grammar and facilitate the natural combination of information from the language's semantic, syntactic and phonological components. Keywords: Galician, syllable, clitics, word-specific phonetics, exemplar models.

(2014): "Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais", en Jean-Léo Léonard (éd.), Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s). Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 22, 69-87. AbstractThe word-forms corresponding to the 1sg.ind.prt.prf of regular Galician verbs of the 2nd and 3rd conjugations (batín ‘beat’ and partín ‘split’, respectively) end in a nasal consonant that does not exist in Standard Portuguese, Asturleonese and Spanish (batí and partí). In central and southern dialects of European Portuguese, the corresponding word-forms may also end in a nasal vowel (batĩ and partĩ). Galician-Portuguese Linguistics has explained the presence of this nasality via an analogical extension of the nasal segment of vin/vim, the word-form of the 1sg.ind.prt.prf of the verb VIR ‘to come’. In this paper I will discuss the implications of such a process from the point of view of Exemplar Morphology. I will defend the view that in order to explain these (and other) analogical extensions speakers may develop schemata that give structure to stored regular verbal forms. I will show how different levels of abstraction produce different schemata, which will produce different kinds of analogical processes. Changes prove the existence of the schemata . Key wordsGalician, Exemplar Morphology, verbal inflection, morphological secretion/splinter.

(2014): "The emergence of structure in inflection: perfect roots in irregular Galician verbs", en Jean-Léo Léonard (éd.), Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s). Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 22, 185-207. Abstract

Maiden (2001) identified the properties of coherence and convergence in the perfect stems of Galician, Portuguese and Spanish irregular verbs. Coherence is responsible for analogical levelling. Convergence is responsible for the tendency shown by the irregular perfect roots of different lexemes to share morphological similarities. In this paper, I will show that the form of irregular roots, and the properties of convergence and coherence, would be fanciful without the notions of lexical connection, lexical strength, relevance, or type and token frequency, proposed by the Exemplar Model of morphology. The changes undergone by roots also show how morphological structure is a property emerging from storage. Key words

Galician, Exemplar Morphology, verbal inflection.

(2013): "An analysis of Galician dialects in Correlative Dialectometry", en Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.) (in press): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198 + 11 mapas. Abstract: Salzburg Dialectometry is a quantitative dialectological method whose main goal is to discover the dialectal structures hidden behind a mass of qualitative data without giving priority to individual isoglosses or individual dialectal features, as traditional qualitative dialectology does. One of the tools of Salzburg Dialectometry is Correlative Dialectometry, which analyze the degree of correlation between pairs of distributions of data, significant from a dialectological point of view. In this study I will apply the correlative method to phonetic and morphological data taken from the Atlas Lingüístico Galego. The results of the analysis will permit the identification of two large geolinguistic areas, Western Galician and Central-Eastern Galician; these areas could not be found by the traditional methods of qualitative dialectology. The areas are different not only in their inherently distinct features (as shown by previous analyses), but by the different treatment they give to morphological features. It is interesting that different dialectometrical tools identify Western Galician and Central-Eastern Galician as the main dialectal blocks. Keywords: Salzburg Dialectometry, Galician, ALGa.

(2013): As formas tipo tivo e o contacto lingüístico cos romances centrais en Eva Gugenberger, Henrique Monteagudo & Gabriel Rei-Doval (eds.), Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Insituto da Lingua Galega, 137-167.

(2013): "El yeísmo y el fortalecimiento de /j/ en Galicia" (rascuño de 2009) en Rosario Gómez e Isabel Molina Martos (eds.) Variación yeísta en el mundo hispánico. Frankfurt am Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 39-58. Abstract: Galicia has traditionally been considered a community without yeismo. Galician has a lateral palatal segment in its inventory, a fact that contributes towards the maintenance of this sound in Galician Spanish. The current work shows that this belief is mistaken: the Spanish spoken in Galicia is yeista, as most Galician dialects. The presence of the yeismo in Galicia can be attributed either to Spanish interference, or to a similar development shared by both Spanish and Galician. This contribution shows the distribution and realizations of yeismo in Galician and in Galician Spanish, it analyzes the processes of strengthening and lenition affecting the different palatal segments, and it describes linguistic varieties according to the behavior of the palatals.  The article also compares the data from ALPI and ALGa (showing a change in real time) and investigates the sociolinguistic values of the observed variants.

(2012): "Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego", en Vox Romanica 71, 197-228. Resumo: En este trabajo se propone una descripción de la posición del acento en las formas de palabra del verbo regular gallego. El marco teórico adoptado es la fonología funcionalista basada en el uso y de modelos ejemplares; esta fonología se fundamenta en el almacenamiento de las formas verbales más comunes, ya sean regulares o irregulares. Las formas, almacenadas individualmente, contienen toda la información, previsible o imprevisible, necesaria para su uso en el contexto adecuado. Con todo, las formas almacenadas tienen estructura interna: el cambio lingüístico es una herramienta básica para detectarla. Para explicar la posición del acento en el verbo regular gallego se tendrán en cuenta las diferentes variantes dialectales de las formas de palabra y su desarrollo histórico. Se intentará demostrar que el acento verbal gallego está condicionado por las propiedades morfosintácticas del verbo, por su grado de relevancia y por la función de la posición del acento a la hora de reconocer palabras o grupos de palabras; de este modo, las condiciones estrictamente fonológicas juegan un papel secundario para determinar la posición del acento y éste se vuelve una herramienta más al servicio de la flexión verbal.  Palabras clave: verbo, acento, galego, dialectoloxía, morfoloxía; verb, stress, Galician, Dialectology, Morphology.

(2012): "Geographic proximity and linguistic similarity. A correlative analysis of Galician phonetic data", Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.) (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. http://limiar.clul.ul.pt. 71-91. Abstract: I would like to present an application of Correlative Dialectometry (Goebl, 2005, 2006, 2008) to 230 phonetic working maps. This tool makes it possible to check the degree of correlation between two distributions of data. In this case, I wil analyse the correlation between the similarity indices of the 230 phonetic working maps referred to above and the geographical distance between points.Keywords: Salzburg Dialectometry, Galician, ALGa.

(2011) "Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps", en Dialectologia et Geolinguistica 19, 23-61. Abstract: In this article, I will present the problems of elaborating a phonetic database for a dialectometrical study. I will show (1) how the abstractness which is necessary to create the database conditions the interpretation of the results, (2) the difficulties of classifying the data as phonetic, morphological or lexical from a synchronic point of view, (3) the problems created by the variation inside the same locality, the lack of data in some points and a situation of language contact (in this case, Galician and Spanish). Finally, I present a dialectometrical study of the Galician dialects, made from the elaborated phonetic database. I present and comment ten maps that allow us to show the inner structure of the phonetic data of Galician.

(2011) "Sobre as origens da vogal radical /i/ en sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?", en Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, Vol. 4, Issue 2, 301-341. Abstract: It is admitted that the origin of the height of the radical vowel of Galician and Portuguese sigo~siga and cubro~cubra is problematic: the expected vowel in that context, through a regular phonological evolution, should be mid-high, not high. Given that Galician, Portuguese, and Spanish, share the unexpected height of the radical vowel, and that it seems the high vowel first appeared and was consolidated in the central dialects of the Peninsula, I will propose that forms like sigo and cubro were originated in those central dialects and were taken and spread into the occidental dialects by a language contact situation. As the contact was more prolonged and intense in Galicia than in Portugal, Galician promoted variants like pido~pides~pide~pida, shared with Spanish, diverging in this respect from Portuguese, which blocked their spreading.

(2010) “Sobre o lugar do xénero na gramática do galego”, en Estudos de Lingüística Galega 2, pp. 57-74. Abstract: In this paper I shall attempt to show the syntactic nature of gender in Galician nouns. Gender in Galician is not a morpheme or a kind of meaning, but an inherent morphosyntactic category whose function is to establish agreement structures. This fact introduces gender into the syntactic representation of words and makes it necessary to consider it an inflectional category. It is true that in some nouns like neno ~ nena (boy ~girl) or lobo ~ loba (male wolf ~ female wolf), which denote animate beings, there is a productive match between the syntactic gender information and the conceptual information of sex, and that these matches could be introduced by derivative word-formation rules; however, I defend the view that these facts do not affect the basically syntactic and inflectional nature of the category. In order to sustain this position, I will analyze the behaviur of gender in the so called gender neutralization processes, and I will show that this neutralization is a semantic, not a syntactic or inflectional one. Key words: Galician, Inflection, Gender, Neutralization

(2010) "As formas camín e chen en galego e asturiano: solucións supra-rexionais, solucións rexionais e contínuum xeolectal", en Revista de Filología Románica 28, pp. 29-58. Abstract: This work tries to show the problems that emerge by classifying the dialectal features shared by most than one language as pertaining only to one. In order to reach this goal, the romance results of the latin groups -inu and -enu in the northwest of the Iberian Peninsula will be analysed from a geolinguistic point of view. The notions of supra-regional and regional solutions, taken from Diego Catalán (1956-57/1957-58), as well as the notion of geolectal continuum, will be used to overcome these problems. A common kind of evolution for -inu and -enu will be defended to speeches that can be considered Asturian and to speeches that can be considered Galician; this common evolution was probably spread by diffusion processes. Finally, the inconvenience of saying that in Galician there exist Asturian features or that in Asturian there exist Galician features will be shown. Palabras clave: Galego/Galician, Asturiano/Asturian, Contínuum xeolinüístico/Geolinguistical continuum. Redactado en 2009.

(2009)“Y-o sapo que oía repuxo: ¡Cró, cró!»: ¿é posible filosofar en galego popular?, en Esther Corral Díaz et alii (eds.) A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé  Luí­s Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 449-457. [Redactado en 2006; este é un borrador].

(2008) “De ciencia, ideoloxía e valores lingüísticos en Galicia: unha reflexión”, en M. Brea, F. Fernández Rei e X.L. Regueira (eds.) Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 353-361. ISBN 978-84-9750-910-7.  [Redactado en 2006; este é un borrador].

(2006) con R. Álvarez e X. Sousa Fernández: Aplicación da análise dialectométrica aos datos do Atlas Lingüístico Galego, en R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Lingua e territorio, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, pp. 461-493.

(2006) "Gheada e castelanismos con /x/ no galego de Santiago de Compostela", en M. C. Rolão Bernardo e H. Mateus Montenegro (orgs.) I Encontro de Estudos Dialectológicos: Actas, Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, pp. 137-160. Palabras clave: gheada, geada, castelanismos, interferencia, variedades lingüísticas.

(2005) Problemas na orixe da alternancia dos alófonos dos fonemas /b d g/”, en A. I. Boullón Agrelo, X. L. Couceiro Fernández, F. Fernández Rei (eds.)  As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 323-334. [Redactado en 2004]

(2005) "Interferencias del castellano en el gallego popular", en Bulletin of Hispanic Studies, Volume 83, Number 3, pp. 271-291. [Redactado en 2003]. AbtractEn este trabajo pretendo mostrar qué tipo de interferencias del castellano han penetrado en el gallego popular. Tras presentar las nociones de lengua, variedad lingüística e interferencia, intentaré estudiar la lengua popular comparando unas variedades con otras. Como consecuencia de este método se obtiene una mayor riqueza de datos, pues se puede analizar la vitalidad de formas populares excluidas de las variedades cultas (estas últimas muchas veces tomadas como única referencia). Los datos permitirán segmentar la lengua popular en dos variedades, gallego popular rural y gallego popular urbano, separadas en función de qué rasgos históricamente gallegos y qué rasgos históricamente castellanos mantienen. Finalmente, intentaré, por medio de una clasificación estructural, mostrar como las interferencias afectan al sistema de la lengua gallega popular. Este análisis estructural ilustra la diferente fuerza del contacto entre el castellano y el gallego popular urbano, de un lado, y el castellano y el gallego popular rural del otro.

(2004) con Ramón Mariño:“Áreas marxinais no mapa dialectal galego”, en R. Álvarez et alii (eds.), A lingua galega: Historia e Actualidade. Volume IV, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, pp. 337-351. Redactado en 1996. 

(2004) “Achegas sobre a morfoloxía do artigo determinado e do pronome átono acusativo de terceira persoa, en R. Álvarez et alii (eds.) A lingua galega: Historia e Actualidade. Volume IV, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, pp. 59-69. Redactado en 1996. Este documento é un borrador; tentarei incluír o documento final cando poida.

(2004) ¿Influente ou influínte? Prescrición e uso da vogal temática verbal nos adxectivos en -nte na lingua galega”, en R. Álvarez e H. Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 223-246. [Redactado en 2004]

(2004) Variedades xeolingüísticas e cultivo da lingua: crítica dunha hipótese sobre as orixes da fragmentación diatópica do galego”, en R. Álvarez e A. Santamarina (eds.) (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 123-140. [Redactado en 2002]

(2004) “Sobre variación lingüística e fonoloxía”, en T. Amado Rodríguez, C. Cabrillana Leal, E. Castro Caridad, C. Criado Boado e A. Pereiro Pardo (eds.) Iucundi acti labores. Estudios filológicos en homenaje a Dulce Estefanía, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 90-102. [Redactado en 2003]

(2004) Sobre a vogal temática dos verbos galegos”, en Revista de filoloxía galega 5, 53-78 Abstract: The aim of this paper is to demonstrate the lexical character of the thematic vowel of Galician verbs. With this aim, first I will try to show that the thematic vowel lacks a primarily inflectional nature; second, that the inflectional uses of the thematic vowel are secondary and not distinct from the inflectional uses of the root vowels, so that their lexical status remains unaffected; third, that the anomalous behavior of the thematic vowels in the regular verbs can be explained by different types of phonological processes. In fact, the thematic vowel will be considered the result of a phonological well-formedness condition of the verbal themes. In that sense, the thematic vowel cannot be considered a morpheme or a minimal sign, but a mere phonological formative of the sign’s significant. Keywords: verb, thematic vowel, derivation, inflection.

(2002)“Breves notas sobre o ensino da lingua e o ensino da gramática”, en R. Lorenzo (coord.) Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 99-113.

(2002) con X. Sousa Fernández, “Áreas lexicais galegas e portuguesas. A proposta de Cintra aplicada ó galego”, en R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Dialectoloxía e Léxico, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 193-222.

(2002) Os sociolectos galegos”, en Cadernos de lingua 24, pp. 5-27. Unha revisión deste artigo foi presentada como comunicación no XXXI Romance Linguistics Seminar, Trinity Hall, Cambridge, 3-4 January 2003; se picas aquí verás o handout.

(2001) “Reflexión crítica sobre os termos vocal e consoante e a súa aplicación á lingua galega”, en Verba 28, 59-79. PDF

(2001) A alomorfía do artigo definido galego á luz da fonoloxía prosódica”, en X. L. Regueira Fernández e A. Veiga (eds.) Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-105.

(2000) “¿Norma galega, sistema galego-portugués? Aplicación dos termos de Coseriu ó «galego» e ó «portugués»”, en Cadernos de lingua, 101-122.

(2000) "Sons e letras nas gramáticas clásicas do galego", en J. L. Rodríguez (ed.) Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Tomo I, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Parlamento de Galicia, pp. 463-476.

(1999) Máis sobre o rotacismo de /S/ en galego”, en R. Álvarez e D. Vilavedra (coords.) Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo I, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 367-387.

(1998) "Reflexións sobre o silabeo de unha, algunha e ningunha", en Verba 25, pp. 143-163. PDF

(1996) “Algúns fenómenos fonéticos e fonolóxicos da fala de Santiago de Compostela”, en R. Lorenzo e R. Álvarez (eds.) Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 133-155.

(1995) “Algúns fenómenos morfolóxicos do galego de Santiago”, en Cadernos de lingua 11, pp. 71-101.

(1995) "Algúns aspectos da morfoloxía verbal e da estrutura da sílaba en galego: as vocais temáticas postónicas en hiato da C-II e da C-III en hiato", en Verba 22, pp. 125-155. PDF

(1993) “Notas sobre a lingua dos Cadernos”, en I. Cochón, F. Dubert, A. Mato e H. Monteagudo (eds.): Castelao, Cadernos (1938-1948). Escolma, Vigo: Galaxia, pp. XLI-L

(1992) con I. Cochón e H. Monteagudo: “Aparato crítico do Sempre en Galiza”, en Ramón Máiz (coor.): Castelao,Sempre en Galiza, Edición Crítica, Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia-Universidade de Santiago de Compostela, pp. 731-776.

 Edicións de libros

(1993) Iris Cochón, Francisco Dubert, Alfonso Mato e Henrique Monteagudo (eds.): Castelao, Cadernos (1938-1948). Escolma, Vigo: Galaxia. L + 152 pp. ISBN 84-7154-888-7.

(1992) Ramón Máiz (coor.): Castelao, Sempre en Galiza, Edición Crítica, Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia-Universidade de Santiago de Compostela.

Recensións

(2015), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VIII. Galician studies. Language and Linguistics”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 75 (2013), Modern Humanities Research Association, pp. 235-243.

(2014), en Estudos de Lingüística Galega 6 (276-278), para Graça Rio-Torto, Alexandra Rodrigues, Isabel Pereira, Rui Pereira, Sílvia Ribeiro (2013) Gramática derivacional do Português. Coimbra: Universidade de Coimbra, 512 p.

(2012), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language and Linguistics”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 72 (2010), Modern Humanities Research Association, pp. 232-240.

(2011), en Estudos de Lingüística Galega 3, para o libro:

António Emiliano (2009): Fonética do Português Europeu. Descrição e Transcrição. Lisboa: Guimarães Editores.

(2011), en Verba 38 (no prelo), para o libro: Sonia Colina (2009): Spanish Phonology. A Syllabic Perspective. Washington, DC: Georgetown University Press, 184 pp.

(2010), en Verba 37 (pp. 363-367), para o libro: Carsten Sinner e Andreas Wesch (eds.) (2008): El castellano en las tierras de habla catalana. Madrid/Frankfurt am Maiin: Iberoamericana/Vervuert, 361 pp.

(2007), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 67 (2005), Leeds: Maney Publishing, pp. 277-288.

(2004), en Verba 31 (pp. 493-497), para: Manuel Fernández-Ferreiro & Fernando Ramallo (eds.) Estudios de sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas. Volumes 3(2) & 4(1) 2003. Monográfico / Special Issue Sociolinguistics in Galicia: Views on diversity, a diversity of views, 424 pp.

(2003), en Verba 30 (pp. 468-474), para o libro: José Lemos Monteiro, Para compreender Labov, Petrópolis, Editora Vozes, 2002, 2ª Edição, 168 p.; republicada en Revista de Humanidades. Humanities Journal Vol. 18, nº2, pp. 140-143.

(2003), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 64 (2002), Leeds: Maney Publishing, pp. 304-312.

(2003), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 63 (2001), Leeds: Maney Publishing, pp. 312-322.

(2000), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 61 (1999), Leeds: Maney Publishing, pp. 319-328.

(1998) en Cadernos de lingua 17 (pp. 133-137), para o libro: X. R. Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega I, Fonética e fonoloxía, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998.

(1995) en Verba 22 (pp. 656-664), para o libro: H. Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto, Editorial Galaxia, Vigo, 1995.

(1993) no Boletín galego de literatura 9, pp. 140-141, para o libro: X. Rábade Paredes (1992), Xosé Neira Vilas e Xente no rodicio, Editorial Galaxia, Vigo.

(1991) en Verba 18 (pp. 701-705), para o libro: F. Moreno Fernández (ed.), Estudios sobre variación lingüística, Universidad de Alcalá de Henares, 1990.

(1991) en Grial 112 (pp. 628-629), para o libro: X. Rábade Paredes (1991), Recuperar a voz, Vilaboa: Ediciós do Cumio.

Presentacións en congresos e reunións científicas

Aveiro, (2018), “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”, conferencia plenaria de encerramento do Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, Aveiro, 2-4 de maio de 2018.

Philadelphia, (2017), xunto con Xulio Sousa: “A comparison between the Galician dialects and the standard variety”, comunicación presentada na 2017 MLA Annual Convention, dentro do panel The Standardization of Galician: A Response to Language Maintenance and Change in Languages in Contact, en Philadelphia, Estados Unidos, 7 de xaneiro de 2017. https://apps.mla.org/program_details?prog_id=634&year=2017

Porto, (2016), xunto con Ernesto González Seoane, “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso”, póster presentado no Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, 24-25 de novembro de 2016, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Aveiro (2016), xunto con Xulio Sousa, Elisa Fernández Rei e Lurdes Castro, “Contacto e mudança lingüística em galego”, póster presentado nas V Jornadas de Ciências da Linguagem celebradas en Aveiro o día 29 de xuño de 2016.

Santiago (2015): “Cambio e estrutura na morfoloxía verbal do galego”. Ponencia invitada. Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2015. http://ilg.usc.es/gl/actividades/simposio-ilg-2015.

Campinas (2015): “Morfoloxía flexiva galega: aspectos comparativos e dialectais”. Ponencia invitada na Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil, o 23 de outubro de 2015.

Santiago (2015): "Procesos de simplificación e de complicación da gramática do galego asociados ó contacto co castelán". Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguistica Histórica, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 xullo de 2015.

Aveiro (2015): Francisco Dubert García & Xulio Sousa Fernández “Os estudos de dialectometría na xeolingüística actual”. Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 17-19 de julho de 2015.

Kalamazoo (2015): “Del verbo gallego medieval al contemporáneo: entre el contacto y la autonomía lingüísticos”. 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, May 14–17, 2015.

Ciudad Real (2014): "Castellano y nivelación dialectal en el gallego de Santiago de Compostela". Comunicación. XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Ciudad Real, 20-23 de xaneiro. Facultad de Letras. Universidad de Castilla-La Mancha.

Paris (2013): "Inflectional splinter in Galician". Presentación invitada. Journée d’études de la Société de Linguistique de Paris. Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s). Samedi 26 Janvier 2013.

Paris (2012): "How exemplar is Galician for Exemplar Phonology". Presentación invitada. Colloque "Dialectes décisifs, langues prototypiques", Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Maison de la Recherche, 

du 29 février 2012 au 2 mars 2012.

Madrid (2012): Unha excursión polos dialectos do galego. Conferencia invitada na Complutense, o 17 de xaneiro de 1012

Lisboa (2011): "Geographical distance and linguistic areas in Galician. A correlative analysis". Limits and areas in Dialectology. Universidade de Lisboa, Lisboa, 23/11/2011 a 25/11/2011.

London, West-Ontario (2011): "Spanish loan words in Galician. A quantitative analysis across the territory". Methods in Dialectology 14.

Santiago (2010): "O contacto galego-castelán: unha abordaxe preliminar". Presentación invitada. Simposio ILG 2010, Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias.

Vigo (2009) IX Congreso da AIEG: "O hibridismo lingüístico como fenómeno natural"

Maribor (2009) "Áreas lingüísticas na península Ibérica baseadas nunha proposta de Lindley Cintra"

Cork (2008): ¿É posible unha normativa científica para o galego?

Oxford (2008): Variación e cambio no artigo definido galego. Presentación invitada.

Estadías

Do 01/01/2010 ó 31/05/2010, estadía no Research Centre for Romance Linguistics da Universidade de Oxford, financiada pelo Ministerio de Educación del Gobierno de España no seo do “Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011”.