ACTIVIDADE INVESTIGADORA

(Revisada: 12/01/2022)

A modo de introdución e recordatorio

Ben sei que non hay nada
novo en baixo d’o ceo,
qu’antes outros pensaron
as cousas qu’hora penso.

E ben, ¿para qu’escribo?
E ben, porqu’así semos:
relox que repetimos
eternamente o mesmo.

Rosalía de Castro

 

O home ten que comezar as súas investigacións por algún sitio, e o mellor era comezar por onde outro home puido deterse.
G. K. Chesterton

O universo non respecta as nosas preferencias, e adoita operar segundo rutas aleatorias con respecto ás nosas esperanzas e intencións.
Stephen Jay Gould

 

 

 

Orcid: 0000-0001-7904-322X

Publons: I-2885-2015

Scopus ID: 56168765900

Codirector da revista Verba

 

Intereses de investigación

Fonoloxía e morfoloxía do galego; Galician Phonology and Morphology.

Variación e cambio lingüístico; Linguistic variation and change in Galician.

Dialectoloxía; Galician Dialectology.

Proxectos

—Membro do proxecto “Variación y cambio en los dominios gallego y portugués en el siglo XX: análisis del habla rural a partir de materiales geolingüísticos”, Xulio Sousa (dir.), Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades (PGC2018-095077-B-C44).

—Coordinador do grupo FILGA (ED431C 2017134), Axudas do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia, anos 2017-2020, 280.000 euros.

—Coordinador da Rede “Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TecAnDaLi)” (ED431D 2016/011), Axudas do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia, anos 2016-2018, 120.000 euros.

—Co-Investigador Principal, xunto con Xulio Sousa, do proxecto “Contacto e cambio lingüístico en galego”, Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-65208-P), 36.663 euros, 1/1/2016 a 31/12/2018.

—Coordinador da Rede “Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TecAnDaLi)” (R2014/007), Axudas do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia, anos 2014-2015, 120.000 euros.

—Coordinador da Rede “Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TecAnDaLi)” (CN 2012/179), Axudas do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia, 2012-2013, 120.000 euros.

—Membro do proxecto “Cambio lingüístico no galego actual”, Xosé Luís Regueira (dir.) Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-33845).

—Membro do proxecto “Estudio perceptivo de la variación prosódica dialectal del gallego”, Elisa Fernández Rei (dir.), MICINN  (FFI2009-12738).

—Membro do proxecto “Estudo dialectométrico das variedades dialectais do galego”, Xulio Sousa (dir.), Xunta de Galicia (PGIDIT06PXIB240072PR).

—Membro do proxecto “Estudio dialectométrico de las variedades dialectales del gallego”, Xulio Sousa (dir.), Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-06907).

—Membro do proxecto “Estudo contrastivo sociolingüístico e fraseolóxico entre o (baixo)alemán e o galego: a súa situación en Europa como linguas menores e análise da súa fraseoloxía como signo de identidade cultural”, Carmen Mellado Blanco (dir.), Xunta de Galicia (PGIDIT04PXIA20402PR).

—Membro do proxecto “Estudio sociolingüístico contrastivo entre o baixo alemán e o galego”, Carmen Mellado Blanco (dir.), Xunta de Galicia (2002/PX046).

—Membro do proxecto “Prosodia da lingua galega: o discurso formal”, X. L. Regueira Fernández (dir.), Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (PB98-0627).

—Membro do proxecto “PROXECTO CASTELAO”, R. Máiz (dir.), J. G. Beramendi, X. Cabrera, X. Castro, I. Cochón, F. Dubert, H. Monteagudo, X. Moreno e R. Villares.

—Colaboro desde o 01-10-1994 ata a actualidade no Instituto da Lingua Galega traballando baixo a dirección da Prof. Dra. R. Álvarez Blanco no proxecto ATLAS LINGÜÍSTICO GALEGO (dirixido por A. Santamarina e C. García).

Publicacións

Libros

(2020) Álvarez, Rosario / F. Dubert García / X. Sousa (Coords. e eds.): Atlas Lingüístico Galego. Volume VII. Léxico. O ser humano (II), A Coruña/Santiago de Compostela: Fundación Barrié/Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 978-84-9752-171-0

(2020) Dubert-García, Francisco / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.): Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. DOI: 10.17075/vlcpi.2020. ISBN 978-84-17802-23-3.

(2018) Cidrás, Francisco / Francisco Dubert / Xosé Luís Regueira (eds.), Estudos de Lingüística Galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüítico galego-portugués. ISSN 1989-578X. 263 pp.

(2015) Dubert García, Francisco / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16183-96-8. DL: C 1193-2015. 261 pp.

(2006) Álvarez, Rosario / Francisco Dubert García / Xulio Sousa (eds.): Lingua e territorio, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 527 pp. ISBN 84-96530-20-5.

(2005) Álvarez, Rosario / F. Dubert / X. Sousa (Coords.), Atlas Lingüístico Galego. Volume V. Léxico. O ser humano (I), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

(2005) Xove, Xosé (Coord.) / F. Dubert / E. M. Moscoso X. A. Palacio / X. Sousa, Novo dicionario da lingua galega, Santiago de Compostela: Edicións Obradoiro-Santillana.

(2002) R. Álvarez / F. Dubert García / X. Sousa Fernández (eds.), Dialectoloxía e léxico, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 429 pp. ISBN 84-95415-66-6.

(1999) F. Dubert García, Aspectos do galego de Santiago de Compostela, Anexo 44 de Verba.

(1998) Regueira, X. L. (Coord.) / F. Dubert García / R. Novo Folgueira / E. Parga Valiña / X. C. Sousa Fernández, Os sons da lingua, Vigo: Xerais.

(1995) Xove, Xosé (Coord.) / F. Dubert / E. M. Moscoso / X. Sousa Fernández, Diccionario da lingua galega, Vigo: Edicións Obradoiro-Santillana.

(1995) Álvarez, Rosario (Coord.) / I. Cochón / F. Dubert / X. Sousa (redactores), Atlas Lingüístico Galego. Morfoloxía non verbal, Volume II, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Artigos ou capítulos de libro

(aceptado) “Inflectional morphology”, en Xulio Sousa & Ernesto González Seoane (eds.) Manual of Galician Linguistics. De Gruyter Mouton.

(aceptado) “A clasificación das variedades dialectais do galego de Ricardo Carvalho Calero”, Madrygal. Revista de estudios gallegos 24.

(2021) “Las formas reducidas de facĕre en el noroeste de la península ibérica: convergencia y divergencia geolingüísticas”, Studia Linguistica Romanica 6, 163-191. ISSN 2663-9815. DOI: https://doi.org/10.25364/19.2021.6.7.

(2021) “Lo que el ALPI le ofrecía a la lingüística gallega en 1962”, Dialectologia, Special issue IX, 39-67. DOI: 10.1344/dialectologia2021.2021.3www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologiaSP2021/

(2020) “O galego, unha lingua sen dialectos: olladas sociais e lingüísticas sobre a variación dialectal”, Estudios románicos 29, 147-163. DOI: 10.6018/ER.402591.

(2020), con Xulio Sousa, “Measuring language contact in geographical space: Spanish loanwords in Galician”, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 87(2), 285-306. DOI: 10.25162/zdl-2020-0010.

(2020) “Algunhas notas sobre a Gramática elemental del gallego común”, en Francisco Cidrás (ed.), Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-281.

(2019) “A segmentación do contínuum xeolingüístico no noroeste da Península Ibérica”, en Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista (eds.) Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Aveiro: UA Editora, 15-39. https://ria.ua.pt/handle/10773/26311.

(2018) “A gramática na Gramática de Saco Arce”, Boletín da Real Academia Galega 379, 365-383. https://doi.org/10.32766/brag.379.738

(2018), con Juan Carlos Acuña-Fariña, “Restructuring and complexification of inflectional morphology under linguistic contact: the case of a Galician dialect”, en Alejandro Cuza & Pedro Guijarro-Fuentes (eds.), Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula. Berlín: De Gruyter Mouton, 187-213. DOI: https://doi.org/10.1515/9781501509988-008 

(2018), con Francisco Cidrás e Xosé Luís Regueira: “Gramáticas en tránsito no espazo galego-luso-brasileiro”, en Francisco Cidrás, Francisco Dubert & Xosé Luís Regueira (eds.), Estudos de Lingüística Galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués, 5-9. http://dx.doi.org/10.15304/elg.0.4593

(2017), con Francisco Cidrás, “A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudios gramaticais sobre o galego”, LaborHistórico 3(1), 111-125. DOI: https://dx.doi.org/10.24206/lh.v3i1.17110

(2017) “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”, Estudis romànics 39, 43-69. DOI: 10.2436/20.2500.01.215.

(2017) “Cambio e estrutura morfolóxica. Segmentacións atípicas en verbos galegos e portugueses”, en Xosé Luís Regueira & Elisa Fernández Rei (eds.), Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325.

(2016), con Xulio Sousa “On quantitative Geolinguistics: an illustration from Galician Dialectology”, Dialectologia. Special issue, VI, 191-221.

(2016), con Charlotte Galves, “23. Galician and Portuguese”, en Adam Ledgeway & Martin Maiden (eds.): The Oxford Guide to the Romance Languages. Oxford: Oxford University Press, 411-446.

(2015) “Variación e cambio na morfoloxía do artigo definido galego”, en Ramón Mariño Paz & Xavier Varela Barreiro (eds.) Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: USC, 127-146.

(2014) “Syntax and word-specific phonetics: the origins of the allomorphs of the Galician definite article”, Loquens 1, 2. doi:10.3989/loquens.2014.013.

(2014) “Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais”, en Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 22, Louvain: Peeters, 69-87.

(2014) “The emergence of structure in inflection: perfect roots in irregular Galician verbs”, en Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 22, Louvain: Peeters, 185-207.

(2013) “An analysis of Galician Dialects in Correlative Dialectometry”, en Xosé Afonso Álvarez Pérez, Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.) (2013), Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198.

(2013) “As formas tipo tivo e o contacto lingüístico cos romances centrais”, en Eva Gugenberger, Henrique Monteagudo & Gabriel Rei-Doval (eds.), Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Insituto da Lingua Galega, 139-167.

(2013) “El yeísmo y el fortalecimiento de /j/ en Galicia”, en Rosario González & Isabel Molina Martos (eds.) Variación yeísta en el mundo hispánico, Frankfurt am Main: Vervuert – Madrid: Iberoamericana, 39-57.

(2012) “Geographic proximity and Linguistic similarity. A correlative analysis of Galician phonetic data”, en Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. http://limiar.clul.ul.pt, 71-91.

(2012) “Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego”, Vox Romanica 71, 197-228.

(2011) “Sobre linguas e fronteiras no noroeste da Península”, en Ramón de Andrés (Coord.) Ciencia, lengua y fronteras, Uviéu: Trabe, 427-442.

(2011) “Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?”, Studies on Hispanic and Lusophone Linguistics, Volume 4, Issue 2, 301-341.

(2011) “Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps”, Dialectologia et Geolinguistica 19, 23-61. DOI: 10.1515/dig.2011.002 

(2010) “As formas camín e chen en galego e asturiano: solucións supra-rexionais, solucións rexionais e contínuum xeolectal”, Revista de Filología Románica 27, 29-58.

(2010) “Sobre o lugar do xénero na gramática do galego”, Estudos de lingüística galega 2, 57-74.

(2008) “«Y-o sapo que oía repuxo: ¡Cró, cró!»: ¿é posible filosofar en galego popular?”, en Esther Corral Díaz et alii (eds.) A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 449-4570.

(2008) “De ciencia, ideoloxía e valores lingüísticos en Galicia: unha reflexión”, en M. Brea, F. Fernández Rei e X.L. Regueira (eds.) Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 353-361.

(2006) en colaboración con R. Álvarez e X. Sousa Fernández: “Aplicación da análise dialectométrica aos datos do Atlas Lingüístico Galego”, en R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Lingua e territorio, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 461-493.

(2006) “Gheada e castelanismos con /x/ no galego de Santiago de Compostela”, en M. C. Rolão Bernardo e H. Mateus Montenegro (orgs.) I Encontro de Estudos Dialectológicos: Actas, Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 137-160.

(2005) “Problemas na orixe da alternancia dos alófonos dos fonemas /b d g/”, en A. I. Boullón Agrelo, X. L. Couceiro Fernández, F. Fernández Rei (eds.) As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 323-334.

(2005) “Interferencias del castellano en el gallego popular”, Bulletin of Hispanic Studies, Volume 82, Number 3, 271-291.

(2004), con Ramón Mariño, “Áreas marxinais no mapa dialectal galego”, en R. Álvarez et alii (eds.), A lingua galega: Historia e Actualidade: Actas do I congreso internacional. Volume IV, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 337-351.

(2004) “Achegas sobre a morfoloxía do artigo determinado e do pronome átono acusativo de terceira persoa”, en R. Álvarez et alii (eds.) A lingua galega: Historia e Actualidade. Volume IV, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega/Consello da Cultura Galega, 59-69.

(2004) “Variedades xeolingüísticas e cultivo da lingua: crítica dunha hipótese sobre as orixes da fragmentación diatópica do galego”, en R. Álvarez e A. Santamarina (eds.) (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, 123-140.

(2004) “Sobre variación lingüística e fonoloxía”, en T. Amado Rodríguez, C. Cabrillana Leal, E. Castro Caridad, C. Criado Boado e A. Pereiro Pardo (eds.) Iucundi acti labores. Estudios filológicos en homenaje a Dulce Estefanía, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 90-102.

(2004) “Sobre a vogal temática dos verbos galegos”, Revista de filoloxía galega 5, 53-78.

(2004) “¿Influente ou influínte? Prescrición e uso da vogal temática verbal nos adxectivos en -nte na lingua galega”, en R. Álvarez e H. Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 223-246.

(2002), con X. Sousa, “Áreas lexicais galegas e portuguesas. A proposta de Cintra aplicada ó galego”, en R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Dialectoloxía e Léxico, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 193-222.

(2002) “Os sociolectos galegos”, Cadernos de lingua 24, 5-27.

(2002) “Breves notas sobre o ensino da lingua e o ensino da gramática”, en R. Lorenzo (coord.) Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 99-113.

(2001) “Reflexión crítica sobre os termos vocal e consoante e a súa aplicación á lingua galega”, Verba 28, 59-79.

(2001) “A alomorfía do artigo definido galego á luz da fonoloxía prosódica”, en X. L. Regueira Fernández e A. Veiga (eds.) Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-105.

(2000) “Sons e letras nas gramáticas clásicas do galego”, en J. L. Rodríguez (ed.) Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Tomo I, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Parlamento de Galicia, 463-476.

(2000) “¿Norma galega, sistema galego-portugués? Aplicación dos termos de Coseriu ó «galego» e ó «portugués»”, Cadernos de lingua 22, 101-122.

(1999) “Máis sobre o rotacismo de /S/ en galego”, en R. Álvarez e D. Vilavedra (coords.) Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo I, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 367-387.

(1998) “Reflexións sobre o silabeo de unha, algunha e ningunha”, Verba 25, 143-163.

(1996) “Algúns fenómenos fonéticos e fonolóxicos da fala de Santiago de Compostela”, en R. Lorenzo e R. Álvarez (eds.) Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 133-155.

(1995) “Algúns fenómenos morfolóxicos do galego de Santiago”, Cadernos de lingua 11, 71-101.

(1995) “Algúns aspectos da morfoloxía verbal e da estructura da sílaba en galego: as vocais temáticas postónicas da C-II e da C-III en hiato”, Verba 22, 125-155.

(1993) “Notas sobre a lingua dos Cadernos”, en I. Cochón, F. Dubert, A. Mato e H. Monteagudo (eds.): Castelao, Cadernos (1938-1948). Escolma, Vigo: Galaxia, XLI-L.

(1992), con I. Cochón e H. Monteagudo: “Aparato crítico do Sempre en Galiza”, en Ramón Máiz (coor.): Castelao, Sempre en Galiza, Edición Crítica, Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia-Universidade de Santiago de Compostela, 731-776.

 

Recensións

(2020), en Galicia 21 Issue J, 107-112, para Rei-Doval, Gabriel & Tejedo-Herrero, Fernando (eds.) Lusophone, Galician and Spanish Linguistics. Bridging frames and traditions. London and New York: Routledge. 2019. 282 pp. ISBN 978-1-138-22639-1.

(2015), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VIII. Galician studies. Language and Linguistics”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 75 (2013), Modern Humanities Research Association, pp. 235-243.

(2014), en Estudos de Lingüística Galega 6 (276-278), para Graça Rio-Torto, Alexandra Rodrigues, Isabel Pereira, Rui Pereira, Sílvia Ribeiro (2013), Gramática derivacional do Português. Coimbra: Universidade de Coimbra, 512 p.

(2012), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language and Linguistics”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 72 (2010), Modern Humanities Research Association, pp. 232-240.

(2011), en Estudos de Lingüística Galega 3, para o libro: António Emiliano (2009): Fonética do Português Europeu. Descrição e Transcrição. Lisboa: Guimarães Editores.

(2011), en Verba 38 (no prelo), para o libro: Sonia Colina (2009): Spanish Phonology. A Syllabic Perspective. Washington, DC: Georgetown University Press, 184 pp.

(2010), en Verba 37 (pp. 363-367), para o libro: Carsten Sinner e Andreas Wesch (eds.) (2008): El castellano en las tierras de habla catalana. Madrid/Frankfurt am Maiin: Iberoamericana/Vervuert, 361 pp.

(2007), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 67 (2005), Leeds: Maney Publishing, pp. 277-288.

(2004), en Verba 31 (pp. 493-497), para: Manuel Fernández-Ferreiro & Fernando Ramallo (eds.) Estudios de sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas. Volumes 3(2) & 4(1) 2003. Monográfico / Special Issue Sociolinguistics in Galicia: Views on diversity, a diversity of views, 424 pp.

(2003), en Verba 30 (pp. 468-474), para o libro: José Lemos Monteiro, Para compreender Labov, Petrópolis, Editora Vozes, 2002, 2ª Edição, 168 p.; republicada en Revista de Humanidades. Humanities Journal Vol. 18, nº2, pp. 140-143.

(2003), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 64 (2002), Leeds: Maney Publishing, pp. 304-312.

(2003), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 63 (2001), Leeds: Maney Publishing, pp. 312-322.

(2000), en colaboración con D. Mackenzie e X. Sousa Fernández, “VII. Galician studies. Language”, para Stephen Parkinson (ed.) The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 61 (1999), Leeds: Maney Publishing, pp. 319-328.

(1998) en Cadernos de lingua 17 (pp. 133-137), para o libro: X. R. Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega I, Fonética e fonoloxía, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998.

(1995) en Verba 22 (pp. 656-664), para o libro: H. Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto, Editorial Galaxia, Vigo, 1995.

(1993) no Boletín galego de literatura 9, pp. 140-141, para o libro: X. Rábade Paredes (1992), Xosé Neira Vilas e Xente no rodicio, Editorial Galaxia, Vigo.

(1991) en Verba 18 (pp. 701-705), para o libro: F. Moreno Fernández (ed.), Estudios sobre variación lingüística, Universidad de Alcalá de Henares, 1990.

(1991) en Grial 112 (pp. 628-629), para o libro: X. Rábade Paredes (1991), Recuperar a voz, Vilaboa: Ediciós do Cumio.

Presentacións en congresos e reunións científicas

(2021): “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”, conferencia plenaria no V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, do 19 ó 23 de xullo de 2021.

(2021), “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”, comunicación presentada no II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas Universidade de Aveiro, Portugal, 22, 23 e 24 de junho de 2021.

2019), xunto con Xulio Sousa: “Internal and external borders in the Galician domain”, comunicación presentada no International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, en Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019.

(2018), “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”, comunicación presentada no III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, coorganizado pola Regis University, a Metropolitan State University of Denver e o Colorado College. 18/10/2018.

(2018), “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”, conferencia plenaria de encerramento do Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, Aveiro, 2-4 de maio de 2018.

(2017), xunto con Xulio Sousa: “A comparison between the Galician dialects and the standard variety”, comunicación presentada na 2017 MLA Annual Convention, dentro do panel The Standardization of Galician: A Response to Language Maintenance and Change in Languages in Contact, en Philadelphia, Estados Unidos, 7 de xaneiro de 2017. https://apps.mla.org/program_details?prog_id=634&year=2017

(2016), xunto con Ernesto González Seoane, “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso”, póster presentado no Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, 24-25 de novembro de 2016, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

(2016), xunto con Xulio Sousa, Elisa Fernández Rei e Lurdes Castro, “Contacto e mudança lingüística em galego”, póster presentado nas V Jornadas de Ciências da Linguagem celebradas en Aveiro o día 29 de xuño de 2016.

(2015): “Cambio e estrutura na morfoloxía verbal do galego”. Ponencia invitada. Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2015. http://ilg.usc.es/gl/actividades/simposio-ilg-2015.

(2015): “Morfoloxía flexiva galega: aspectos comparativos e dialectais”. Ponencia invitada na Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil, o 23 de outubro de 2015.

(2015): "Procesos de simplificación e de complicación da gramática do galego asociados ó contacto co castelán". Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguistica Histórica, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 xullo de 2015.

(2015): Francisco Dubert García & Xulio Sousa Fernández “Os estudos de dialectometría na xeolingüística actual”. Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 17-19 de julho de 2015.

(2015): “Del verbo gallego medieval al contemporáneo: entre el contacto y la autonomía lingüísticos”. 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, May 14–17, 2015.

(2014): "Castellano y nivelación dialectal en el gallego de Santiago de Compostela". Comunicación. XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Ciudad Real, 20-23 de xaneiro. Facultad de Letras. Universidad de Castilla-La Mancha.

(2013): "Inflectional splinter in Galician". Presentación invitada. Journée d’études de la Société de Linguistique de Paris. Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s). Samedi 26 Janvier 2013.

(2012): "How exemplar is Galician for Exemplar Phonology". Presentación invitada. Colloque "Dialectes décisifs, langues prototypiques", Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Maison de la Recherche, du 29 février 2012 au 2 mars 2012.

(2012): "Unha excursión polos dialectos do galego". Conferencia invitada na Complutense, o 17 de xaneiro de 1012

(2011): "Geographical distance and linguistic areas in Galician. A correlative analysis". Limits and areas in Dialectology. Universidade de Lisboa, Lisboa, 23/11/2011 a 25/11/2011.

(2011): "Spanish loan words in Galician. A quantitative analysis across the territory". Methods in Dialectology 14.

(2010): "O contacto galego-castelán: unha abordaxe preliminar". Presentación invitada. Simposio ILG 2010, Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias.

(2009) IX Congreso da AIEG: "O hibridismo lingüístico como fenómeno natural"

(2009) "Áreas lingüísticas na península Ibérica baseadas nunha proposta de Lindley Cintra"

(2008): "¿É posible unha normativa científica para o galego?"

(2008): "Variación e cambio no artigo definido galego". Presentación invitada.

Estadías

Do 10/10/2015 ó 29/10/2015, estadía na Universidade Federal Fluminense, de Niterói (Brasil), financiada polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte do Gobierno de España no seo das “Subvenciones para proyectos de colaboración interuniversitaria con Brasil de la Modalidad A. Convocatoria de 2014”.

Do 01/01/2010 ó 31/05/2010, estadía no Research Centre for Romance Linguistics da Universidade de Oxford, financiada pelo Ministerio de Educación del Gobierno de España no seo do “Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011”.