Que é un crédito?

que_e_un_credito

O concepto de crédito ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) é un sistema de valoración do ensino (materias) universitario, valora o volumen de traballo total que o alumnado debe realizar para superar unha materia, onde se inclúen:
- As horas de clase teóricas e prácticas.
- O esforzo dedicado ao estudo.
- A preparación e realización de exámes.A carga de traballo do alumnado en ECTS consiste no tempo invertido na asistencia a clases, seminarios, estudo persoal, preparación e realización de exámes, etc. Así, o valor do crédito está entre 25 e 30 horas de traballo, de tal maneira que cada estudante realice 60 créditos ECTS a tempo completo durante un curso académico.
Estos créditos soamente poden obterse unha vez se complete o traballo requerido e se teña realizada a evaluación adecuada dos resultados do aprendizaxe. O que se valora son conxuntos de competencias, que expresan o que o alumnado saberá, comprenderá ou será capaz de facer tras completar un proceso de aprendizaxe.

 

Máis información: CRUE Ministerio de Educación Cultura y Deporte