Arturo Casas


LIBROS    |  BASES DE DATOS  |   DOSSIERES    |  

CAPÍTULOS DE LIBROS, ARTIGOS E NOTAS 


  

Libros / Books

1. Rafael Dieste, Encontros e vieiros. Once charlas sobre plástica, teatro e literatura, Sada, Ediciós do Castro, 1990. Edición e introdución. 272 p. ISBN 84-7492-503-7.

 

2. Rafael Dieste, Fragua íntima. Aforismos (1926-­1975), Ferrol, Sociedad de Cultura Valle-Inclán, col. Esquío, 1991. Edición, introdución e notas. 122 p. ISBN 84-86046-49-1.

 

3. Rafael Dieste e a súa obra literaria en galego, Vigo, Galaxia, 1994. 363 p. ISBN 84-7154-919-0.

 

4. Rafael Dieste, Obras Completas, vol. I (Narrativa e Poesía), Sada, Ediciós do Castro, 1995. Edición, introducións xeral e parcial, bibliografía, cronoloxía e notas. En colaboración con Darío Villanueva. 592 p. ISBN 84-7492-745-5.

 

5. Tentativas sobre Dieste, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995. Coordinación e edición do volume. Inclúe traballos de Xoán González-Millán, Anxo Tarrío Varela, Arturo Casas, Xoán-Luís Marín Escudero, Isaac Díaz Pardo, Estelle Irizarry, Ramón Nicolás, Ricardo Palmás, Francisco Sampedro, Dolores Vilavedra, Carlos Gurméndez, Anxo Abuín, Euloxio R. Ruibal, María López Sández, Darío Villanueva, Donatella Fornari, Julia Uceda, Gabriel Zaid e Luís Miguel Fernández. 222 p. ISBN 84-7824-236-8.

 

6. La teoría estética, teatral y literaria de Rafael Dieste, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela (Lalia. Series Maior, 8), 1997. 702 p. ISBN 84-8121-659-3.

   

7. Diccionario de termos literarios (A-D), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 1998. Autoría conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva). 585 p. ISBN: 84-453-2213-3.

 

8. La descripción literaria. Traza fenomenológica y semiótico-hermenéutica, Valencia, Ediciones Episteme, 1999. 56 p. ISBN 84-8329-034-0.

 

9. Bibliografía sistemática de Teoría literaria, número especial monográfico do Boletín Galego de Literatura (26, 2001), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002. 322 p. ISBN 84-9750-021-0.

 

10. Vello ceo nórdico. Antoloxía da poesía estonia contemporánea. Edición trilingüe estonio-galego-inglés. Santiago de Compostela, monografías do Boletín Galego de Literatura, Universidade de Santiago de Compostela, 2002. Edición en colaboración con Jüri Talvet. 240 p. ISBN 84-8121-970-3.

 

11. Diccionario de termos literarios (E-H), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2003. Autoría conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva). 790 p. ISBN 84-453-3583-9.

 

12. Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000, Lugo, Editorial TrisTram, 2003. Edición, coordinación, proemio e apéndices. 712 pp. ISBN 84-89377-46-4.

 

13. Pluriversos: Seis poetas irlandesas de hoxe. Edición bilingüe inglés-galego ou gaélico-galego ao coidado de Manuela Palacios. Santiago de Compostela, Follas Novas Edicións, colaboración do Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríocht Éireann, col. Libros da Frouma, 2003. Tradución en colaboración con Manuela Palacios. 311 p. ISBN 84-85385-85-3.

 

14. Elementos de Crítica literaria, Vigo, Edicións Xerais, 2004. Coordinación e edición do volume. Inclúe traballos de Darío Villanueva, Arturo Casas, Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín González, César Domínguez, Iris Cochón Otero, Ángeles Rodríguez Fontela, Antonio J. Gil,  María do Cebreiro Rábade Villar, Teresa Vilariño Picos, Iria Sobrino Freire, Silvia Alonso Pérez e Norma Rodríguez González. 696 p. ISBN 84-9782-253-6.

 

15. Uxío Novoneyra, Antoloxía poética, Vigo, Galaxia, 2010. Edición, escolma e estudo introdutorio. 174 p. ISBN 978-84-9865-272-7.

 

16. Alusión. Efémeras lándoas, Vigo, Galaxia, col. Illa Nova, 2011. 153 p. ISBN 978-84-9865-376-2.

 

17. Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, Amsterdam e Nova York: Rodopi, col. Thamyris / Intersecting, 24, 2011. Edición e introdución. En colaboración con Cornelia Gräbner. Inclúe traballos de Jonah Raskin, Gaston Franssen, Jeffrey Manoel Pijpers, Cornelia Gräbner, Urayoán Noel, María do Cebreiro Rábade Villar, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Irina Garbatzky, Roberto Echavarren, Deirdre Osborne, SuAndi, Mercè Picornell Belenguer, Zoë Skoulding e Margalida Pons. 284 p. ISBN 978-90-420-3329-0.

 

18. Resistance and Emancipation: Cultural and Poetic Practices, Oxford, Peter Lang, col. Hispanic Studies: Culture and Ideas, 2011. Edición e introdución. En colaboración con Ben Bollig. Inclúe traballos de William Rowe, Cornelia Gräbner, Arturo Casas, Jorge Sacido Romero, J. Manuel Barbeito Varela, Florencia Garramuño, Constanza Ceresa, Roberto Echavarren, Luis Rebaza-Soraluz, Margarita García Candeira, Igor Cusack, Iratxe Retolaza, Isaac Lourido Hermida, Paula Oliveira da Cruz, Eduardo Espina, Cara Levey, André Dorcé, Mario Viveros Barragán, Antonio Díaz Correa e Thea Pitman. 412 p. ISBN 978-3-0343-0160-2.

 

19. Antón Figueroa, Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural (Cunha entrevista ao autor: "Autoanálise, o que un vén sendo"), Santiago de Compostela, Laiovento, 2015. Edición e introdución. En colaboración con Alejandro Alonso Nogueira, Manuel Forcadela, Laurence Malingret, Teresa López e Elias Torres Feijó. 222 p. ISBN 978-84-8487-295-5.

 

20. Los ritos de los sentidos. Poesía árabe. Edición bilingüe árabe-español. Antoloxía, edición e tradución en colaboración con Manuela Palacios, Jaouad Elouafi e Bahi Takkouche. Caligrafías de Hachemi Mokrane. Madrid, CantArabia, 2015. 80 p. ISBN 978-84-86514-63-1.

 

21. Textualidades (inter)literarias. Lugares de lectura y nuevas perspectivas teórico-críticas, Madrid e Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2020. Edición en colaboración con Anxo Abuín González e Fernando Cabo Aseguinolaza. Inclúe traballos de Anxo Abuín González, Fernando Cabo Aseguinolaza, María do Cebreiro Rábade Villar, Mª Ángeles Rodríguez Fontela, César Domínguez, Arturo Casas, Mª Teresa Vilariño Picos e Antonio J. Gil González. 368 p. ISBN 978-84-9192-165-3 e 978-3-96869-061-2.

 

22. Dicionario de termos literarios (I-M), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2020. Autoría conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva). 832 p. ISBN 978-84-453-5363-9.

 

23. Procesos da historiografía literaria galega. Para un debate crítico, Venecia, Edizioni Ca' Foscari, Biblioteca di Rassegna Iberistica 23, 2021. 370 p. ISBN 978-88-6969-531-5 (libro impreso). ISBN 978-88-6969-530-8 (libro electrónico).

 

24. Rafael Dieste, Fragua íntima. Obra aforística (1925-1975), Sevilla, Apeadero de Aforistas e Thémata Editorial, colección Gnomon, 2021. Edición, introdución e notas. 84 p. ISBN 978-84-123136-9-7.

 

 

 

   


Bases de datos / Databases

1. poesiagalega.org: Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura. Base de datos e repositorio dixital, Versión 3.0. Santiago de Compostela, Grupo Alea de Análise Poética e Consello da Cultura Galega, 2014. Edición e coordinación. Versión 1.0: 2011. Versión 2.0: 2013. ISSN 2340-440X.

 

2. Poetry in the Public Space. Santiago de Compostela. Versión 1.0: 2016. Edición e coordinación. Base de datos relacional tetralingüe (inglés, galego, castelán e portugués). ISSN 2530-6960.

 

3. DiTerLi. Base de datos do Dicionario de termos literarios (versión 2.7), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades, 2019. Dirección conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva). Versión 1.0: 2006. Versión 2.0: 2012. ISSN 1988-7450.

 


Coordinación de dossieres / Editor of special journal issues

1. Autor, autoridade, identidade(s). En Grial, 165 (2005). Coordinación, edición e introdución. Inclúe traballos de Beatriz Suárez Briones, Walter D. Mignolo, Susana Pajares Tosca, Burghard Baltrusch, Vítor Vaqueiro e Helena Carvalhão Buescu. 47 p. ISSN 0017-4181.

 

2. Poesía y espacio público: Condiciones, intervención, efectos. En Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada, 18 (2012). Coordinación, edición e introdución. Inclúe traballos de Juan Carlos Rodríguez, Rosa Maria Martelo, Jordi Claramonte, Claude Le Bigot, Laura Scarano, Isaac Lourido Hermida, Susana Romano Sued, Cornelia Gräbner, Ben Bollig e Ana Chouciño Fernández. 165 p. ISSN 2255-5463.

 

3. Ramón del Valle-Inclán Studies. En Forum for World Literature Studies, 4 / 1 (2012). Coordinación, edición e introdución. Inclúe traballos de Darío Villanueva, Robert Lima, Margarita Santos Zas, Antonio F. Pedrós-Gascón e Rosario Mascato Rey. 75 p. ISSN 1949-8519.

 

4. Ramón del Valle-Inclán Studies [2]. En Forum for World Literature Studies, 5 / 1 (2013). Coordinación, edición e introdución. Inclúe traballos de Dru Dougherty, Carmen Becerra, José Antonio Pérez Bowie e César Domínguez. 88 p. ISSN 1949-8519.

 


Capítulos de libros, artigos e outras publicacións /

Capítulos de libros, artículos y otras publicaciones /

Book chapters, journal articles and other publications

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

2018

2019

2020

2021 2022              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

1. "La rueca y el río. Aproximación al estudio de El embrujado de Valle-Inclán", Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais, 5 (1989), 33-48.

 

1990

2. "Las artes del trasgo: Primeras ficciones de Rafael Dieste", Ínsula, 525 (1990), 29-30.

 

3. "Dieste, o hábito da razón", prólogo a Rafael Dieste, Encontros e vieiros. Once charlas sobre plástica, teatro e literatura, Sada, Ediciós do Castro, 1990, 5-32.

 

1991

4. "Plenitud de la mirada. En torno al pensamiento estético de Rafael Dieste", prólogo a Rafael Dieste, Fragua íntima. Aforismos (1926-1975), Ferrol, Sociedad de Cultura Valle-Inclán, Colección Esquío de Poesía, 1991, 9-18.

 

5. "La poesía, la memoria, el vaticinio", Documentos A, 1 (1991), número monográfico "Rafael Dieste. La creación como el puro amanecer constante de la palabra. Historias e invenciones, pensamientos y poéticas de la memoria", 114-117.

 

6. "Os irmáns Dieste e o grupo de P.A.N.", Boletín Galego de Literatura, 6 (1991), 83-94.

pdf "Os irrmáns Dieste e o grupo de P.A.N. " [pdf - 1431 kb][Actualizado: 26/12/10]

 

7. "La teoría dramática de Torres Naharro y su proyección en la comedia Himenea", Concepción Arenal. Ciencias y Humanidades, 23 (1991), 31-37.

 

8. "Ficción, pensamiento y gratuidad lúdica en el Quijote", Castilla, 16 (1991), 39-59.

 

9. "Comentario dun texto lírico", "Comentario dun texto narrativo" e "Comentario lingüístico dun texto narrativo", en C. González Pastor et al., Aprender a estudiar, Euringra, A Coruña, 1991, 88-100.

 

10. "Franz Kafka: A Metamorfose", A Trabe de Ouro, 8 (1991), 613-615.

 

1992

11 "Bice Mortara Garavelli: Manual de Retórica", Boletín Galego de Literatura, 7 (1992), 126-129.

 

12. "Paulino Vázquez Vázquez: Aquí podían ser os pes de arxila", Anuario de Estudios Literarios Galegos 1991 (1992), 167-170.

 

13. "O método pragmático: 'Na chegada a Ourense da primeira locomotora', de Manuel Curros Enríquez", en Claudio Rodríguez Fer (ed.), Comentarios de textos contemporáneos, Edicións Xerais, Vigo, 1992, 141-170.

 

14. "Épica de la intimidad en Álvarez Cáccamo", Ínsula, 543 (1992), 24-25.

 

15. "Autobiografía e confesión", A Trabe de Ouro, 10 (1992), 251-261.

 

1993

16. "Laurence Sterne: Unha viaxe sentimental", A Trabe de Ouro, 13 (1993), 149-153.

 

17. "Estelle Irizarry, Estudios sobre Rafael Dieste", Boletín Galego de Literatura, 9 (1993), 134-136.

 

1994

18. "Fernando Cabo Aseguinolaza, El concepto de género y la literatura picaresca", Boletín Galego de Literatura, 11 (1994), 178-183.

 

19. "Mary Luz Vallejo Mejía, La crítica literaria como género periodístico", Boletín Galego de Literatura, 12 (1994), 194-199.

 

20. "Rafael Dieste: Bibliografía", Boletín Galego de Literatura, 12 (1994), 129-167.

pdf "Rafael Dieste: Bibliografia" [pdf - 2707 kb][Actualizado: 26/12/10]

 

21. "Los ensayos de José Ángel Valente", Ínsula, 570-571 (1994), número monográfico "Valente, cuestión cero", coordinado por Claudio Rodríguez Fer, 20-21.

 

22. "Pragmática y poesía", en Darío Villanueva (comp.), Avances en Teoría de la Literatura (Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1994, 229-308.

 

1995

23. "Elementos para unha teoría literaria", en Arturo Casas (coord.), Tentativas sobre Dieste, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995, 49-65.

 

24. "A obra literaria de Rafael Dieste", en Xosé L. Axeitos (coord.), Rafael Dieste 1899-1981. Unha fotobiografía, Vigo, Edicións Xerais, 1995, 163-175. En colaboración con Darío Villanueva.

 

25. "Perante o tempo escrito. A indagación poética de Álvarez Cáccamo", A Trabe de Ouro, 22 (1995), 201-208. Incorporado ao Centro de Documentación da AELG.

 

26. "Autoelexía do ser. Sobre a función lírica en Dieste", Grial, 125 (1995), 5-24.

 

27. "Traxedia e farsa en Don Frontán", Revista Galega de Teatro, 11 (1995), dossier "Especial Rafael Dieste", coordinado por Manuel F. Vieites, 27-40.

 

28. "El modelo textual lírico de Arcadio López-Casanova", Ínsula, 582-583 (1995), 5-6.

 

29. "Introducción" a Arturo Casas (coord.), Tentativas sobre Dieste, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995, 7-11.

 

30. "Introducción" ás Obras Completas de Rafael Dieste, vol. I, Sada, Ediciós do Castro, 1995, 9-34. En colaboración con Darío Villanueva.

 

31. "Marcos cronolóxicos", en Rafael Dieste, Obras Completas, vol. I, Sada, Ediciós do Castro, 1995, 35-51. En colaboración con Darío Villanueva.

 

32. "Bibliografía de e sobre Rafael Dieste", en Rafael Dieste, Obras Completas, vol. I, Sada, Ediciós do Castro, 1995, 53-95. En colaboración con Darío Villanueva.

 

33. "A poesía de Rafael Dieste", en Rafael Dieste, Obras Completas, vol. I, Sada, Ediciós do Castro, 1995, 459-471.

 

34. "Gonzalo Navaza. A torre da derrotA", Colóquio/Letras, 137-138 (1995), 247-249.

 

1996

35 "Antón Figueroa: Lecturas alleas. Sobre das relacións con outras literaturas", A Trabe de Ouro, 28 (1996), 129-134.

 

36. "Enunciación lírica y ficción histórica. Algunas poéticas contemporáneas", 1616, X (1996), 77-89. Incorporado á Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

 

1997

37. "De impurezas, epitafios e balbordos. Lectura non só sistémica de Fascinio, de Chus Pato, nas coordenadas líricas dos 90", Anuario de Estudios Literarios Galegos 1996 (1997), 129-148.

 

38. "O poema en prosa e a lei do calendario", introdución a Xosé María Álvarez Cáccamo, Calendario perpetuo, A Coruña, Espiral Maior, 1997, 7-20. Recollido tamén en Ancoradoiro. Obra poética (1983-2003), A Coruña, Espiral Maior, 2003, 273-287. Incorporado ao Centro de Documentación da AELG.

 

1998

39. "Paulino Vázquez Vázquez: A experiencia inglesa", A Trabe de Ouro, 36 (1998), 547-551.

 

40 "Las iluminaciones profanas. Mirada, representación y mundos en la poesía de E.F. Granell", El Extramundi y Los Papeles de Iria Flavia, XIII (1998), número monográfico "Eugenio F. Granell", coordinado por María Antonia Pérez Rodríguez e Euloxio R. Ruibal, 51-87. Incorporado á Biblioteca del Exilio da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirixida por Teresa Férriz e coordinada por Yolanda Santamaría.

 

41. "Lírica difusa, ou xéneros en tempo indecoroso", Grial, 140 (1998), número monográfico "Poesía última 1985-1998", coordinado por Iris Cochón, Helena González e Dolores Vilavedra, 667-689.

 

42. "Ejecutividad y crítica literaria en Ortega. Algunas implicaciones del 'Ensayo de estética a manera de prólogo'", en María Luz Pintos Peñaranda e José Luis González López (eds.), Congreso Fenomenología y Ciencias Humanas, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, 315-327.

 

43. "Evidentia, deixis y enunciación en la lírica de referente histórico (La modalidad ehn-t)", en Fernando Cabo Aseguinolaza e Germán Gullón (eds.), Teoría del poema: La enunciación lírica, Amsterdam e Atlanta, Rodopi, 1998, 159-204.

 

44. "El Goya de Ortega y Gasset como desembocadura de una estética hermenéutica", en Túa Blesa (ed.), Mitos. Actas del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, celebrado en la Universidad de Zaragoza del 4 al 9 de noviembre de 1996, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1998, vol. II, 18-23.

 

1999

45. "Escritura e lingua no contexto cultural presente", en Camilo Fernández (coord.), A lingua e a literatura galegas nos alicerces do Terceiro Rexurdimento (1976-2000) / La llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment (1976-2000), Terrassa (Barcelona), UNED, 1999, 59-65.

 

46. "Rafael Dieste: reescritura dramática y teorización teatral", en Manuel Aznar Soler (ed.), El exilio teatral republicano de 1939, Barcelona, GEXEL-Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, 233-246. Incorporado ao "Catálogo" da Biblioteca del Exilio da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirixida por Teresa Férriz e coordinada por Yolanda Santamaría.

 

47. "Guía didáctica sobre dúas fontes importantes para o estudio e aplicacións da Teoría da Literatura e a Literatura Comparada (os recursos telemáticos e os diccionarios especializados)". En Xosé Luís Couceiro et al. (eds.), Homenaxe ó Profesor Camilo Flores, t. I: Metodoloxía lingüística. Linguas específicas. Teoría literaria e Literatura Comparada, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, 373-388.

 

48. "Breve propedéutica para a análise do ensaio", en Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, t. II, 315-327. Hai tradución ao castelán na páxina Proyecto Ensayo Hispánico, editada por José Luis Gómez-Martínez (Universidade de Georgia, EUA).

 

49. "Os tratados sobre teatro de Rafael Dieste", Cuadernos de Estudios Gallegos, XLVI, 111 (1999), 327-346

 

50. "Aspectos da razón hermenéutica", en Xornadas sobre Rafael Dieste, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1999, 117-132.

 

51. "Sibylla Laemmel-Serrano, Juan Larrea ou Le suicide en poésie [Berna: Peter Lang, 1995, col. Publications Universitaires Européennes]", Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature, 24 (1-2) (1999), 351-360.

 

2000

52. "Syra Alonso: Diarios", A Trabe de Ouro, 41 (2000), 115-120.

 

53. "Cesáreo Carballido: sede auga", A Trabe de Ouro, 43 (2000), 405-409.

 

54. "Chus Pato: m-Talá", A Trabe de Ouro, 44 (2000), 545-551.

 

55. "La función autopoética y el problema de la productividad histórica", en José Romera Castillo e Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999). Actas del IX Seminario Internacional del Instituto de Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías de la UNED, Madrid, Visor, 2000, 209-218.

 

56. "A crítica literaria na revista Nós. Pautas de canonicidade sobre a poesía galega coeva", en José Luís Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Parlamento de Galicia e Universidade de Santiago de Compostela, 2000, t. II, 153-166.

 

57. "Problemas de Historia Comparada: la comunidad interliteraria ibérica", Interlitteraria, 5 (2000), número monográfico "Culture and Nation at the Turn of the Millennium", coordinado por Jüri Talvet, 56-75.

 

58. "Noticia da última poesía italiana, precedida dunha crónica sobre un Incontro Internazionale di Poesia", Citania, 3 (2000), 45-54.

 

59. "Topografía de una niebla. El sentido del lugar en Cuaderno de Nueva York", en Sara Pujol e Julia Uceda (eds.), José Hierro: mi voz en la voz de los otros, Ferrol, Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 2000, 53-63.

 

60. "A poesía galega entre 1916 e 1936", en Darío Villanueva (dir.) e Anxo Tarrío Varela (coord.), Historia da Literatura Galega [6 vols.], vol. III: O século XX. A literatura anterior á Guerra Civil, A Coruña, Hércules de Ediciones, 2000, cap. 2, 85-213 e 480-485 (bibliografía). [Existe tamén edición en castelán].

 

2001

61. "A obra poética de Vales Villamarín", Grial, 152 (2001), 645-650.

 

62. "Público e empresas editoras na poesía galega entre a fundación das Irmandades da Fala e a Guerra Civil". En Anxo Abuín González et al. (eds.), Homenaje a Benito Varela Jácome, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2001, 107-120.

 

63. "Encontro con Jüri Talvet en Compostela", Boletín Galego de Literatura, 25 (2001), 179-199.

pdf "Encontro con Jüri Talvet en Compostela" [pdf - 1002 kb][Actualizado: 25/12/10]

 

64. "Palabras para presentar a Obra Poética de Francisco Vales Villamarín", Anuario Brigantino, 24 (2001), 473-482.

 

2002

65. "Oitenta e oito revistas de interese para a Teoría da literatura e a Literatura comparada". En Ramón Lorenzo (coord.), Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, 589-597.

 

66. "A descrición na obra narrativa de Carvalho Calero. Análise retórica e hermenéutica", en Teresa López e Francisco Salinas (eds.), Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero. Memoria do século, A Coruña, Universidade da Coruña e Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 2002, 119-135. Pode verse na Biblioteca Virtual Galega, dirixida por Laura Tato Fontaíña e Nieves R. Brisaboa.

 

67. "Da restitución dun mundo. Carlos Penela. Acaso o inverno", Grial, 155 (2002), 567-571.

 

68. "Spleen / Splash e outras antigas dialécticas. María do Cebreiro. (nós, as inadaptadas)", Grial, 156 (2002), 777-784.

 

69. "Injerto y órbita del surrealismo/abjeccionismo portugués", El Signo del Gorrión, 24 (2002), 39-45, dossier "Después del surrealismo", coordinado por Miguel Casado.

 

70. "Sacramento surreal" [sobre Santa Margorí, de Cándido Fernández Mazas], Revista das Letras, 4 de abril de 2002, 6-10.

pdf "Sacramento surreal" [pdf - 831 kb][Actualizado: 26/11/10]

 

71. "Galicia ja galeegid", Akadeemia, 156 (2002), 510-519. Entrevista realizada por Jüri Talvet e seguida dunha breve antoloxía de textos poéticos e narrativos galegos contemporáneos: "Galeegi luulet"  e "Sahh. Matt", 521-529. Traducións ao estonio de Jüri Talvet.

 

72. "Antón Figueroa: Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia". A Trabe de Ouro, 49 (2002), 115-123.

 

73. "Seiva do logos. Integración do pensamento filosófico na poesía galega da segunda metade do século XX". Serta. Revista Iberorrománica de Poesía y Pensamiento Poético: 7 (2002-2003), 245-316. Incorpora unha antoloxía de poesía representativa do obxecto de estudo (pp. 276-316), con textos da autoría de Aquilino Iglesia Alvariño, Ricardo Carvalho Calero, Xosé L. Méndez Ferrín, Arcadio López-Casanova, Chus Pato, Claudio Rodríguez Fer, Luísa Villalta e Manuel Outeiriño.

 

74. "Categoría, mito y verdad. Lectura estética de la poesía y la narrativa de Fernández Mazas", en Cándido Fernández Mazas. Vanguardia, militancia y olvido 1902-1942. Catálogo da exposición que tivo lugar no Círculo de Bellas Artes de Madrid no mes de abril de 2002, comisariada por José Manuel Bouzas. Madrid, Fundación Caixa Galicia e Círculo de Bellas Artes, 2002, 27-46. Versión galega: "Categoría, mito e verdade. Unha lectura estética da poesía e da narrativa de Fernández Mazas", en Cándido Fernández Mazas. Vangarda, militancia e esquecemento 1902-1942. Catálogo da exposición na Fundación Caixa Galicia da Coruña de xuño a agosto de 2002. A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2002, 27-46.

 

2003

75. "O poema 'Aínda ferido da caída': Alegoría e autopoética", en Anxo Tarrío Varela (coord.), Día das Letras Galegas 2003: Avilés de Taramancos. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2003, 113-123.

 

76. "Poética da marxe. Retratos e variantes fisiognómicas nas columnas xornalísticas de Carlos Casares", en Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares. A semente aquecida da palabra, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2003, 145-153.

 

77. "Sistema interliterario y planificación historiográfica a propósito del espacio geocultural ibérico", Interlitteraria, 8 (2003), 68-97.

 

78. "Diálogo con Mario J. Valdés sobre Hermenéutica e Historia comparada das literaturas e as culturas", Boletín Galego de Literatura, 30 (2003), 127-147.

pdf "Diálogo con Mario J. Valdés sobre Hermenéutica e Historia comparada das literaturas e as culturas" [pdf - 2190 kb][Actualizado: 26/12/10]

 

79. "La Teoría de la literatura y la Literatura comparada en Internet", Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas, 10 (2003), 262-273.

pdf "La Teoría de la literatura y la Literatura comparada en Internet" [pdf - 46 kb][Actualizado: 2/10/12]

 

80. "El eco de Francisco Pino [Siempre y nunca, ed. de Esperanza Ortega]", Revista de Libros, 79-80 (2003), 45-46.

 

81. "Proemio" a Arturo Casas (ed.), Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000, Lugo, TrisTram, 2003, 7-56.

 

2004

82. "Introdución" a Arturo Casas (coord.), Elementos de Crítica literaria. Vigo, Xerais, 2004, 9-13.

 

83. "Balance de rumbos, ou palafrén da sombra. Xosé María Álvarez Cáccamo: Ancoradoiro. Obra poética (1983-2003)", Grial, 161 (2004), 90-91

 

84. "A cuestión xeracional e o canon no marco dunha nova periodoloxía comparada", en Teresa Amado Rodríguez et al. (eds.), Iucundi acti labores. Estudios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, 230-238.

 

85. "A teoría crítica da cultura e a planificación dos estudos socioculturais (Para ler González-Millán)", Anuario de Estudios Literarios Galegos 2002 (2004), 29-38.

 pdf "A teoría crítica da cultura e a planificación dos estudos socioculturais (Para ler González-Millán)" [pdf - 53 kb][Actualizado: 29/12/10]

 

86. "Novoneyra perante a obra de Laxeiro, écfrase dun substrato", Amastra-n-gallar, 7 (2004), 43-45.

 

87. "Julia Uceda e o zafiro crítico", Ferrol Análisis. Revista de pensamiento y cultura, 19 (2004), 108-110.

 

88. "Lectura e acto crítico", en Arturo Casas (coord.), Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004, 39-77.

 

89. "O texto espectacular", en Arturo Casas (coord.), Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004, 415-470. En colaboración con Anxo Abuín González.

 

90. "Catro modelos para a nova Historia literaria comparada. Unha aproximación epistemolóxica", en Anxo Abuín González e Anxo Tarrío Varela (eds.), Bases metodolóxicas para unha Historia comparada das literaturas na península Ibérica. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, 45-71.

 

2005

91. "Rafael Dieste", entrada correspondente ao "Lexikon zur Phänomenologie in Spanien", en Javier San Martín (Hrsg.), Phänomenologie in Spanien. Serie Orbis Phaenomenologicus. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2005, 269-270.

 

92. "Estatuto teórico-comparado da noción de literatura rexional", Proforma. Boletim do Centro de Formação Contínua de Viana do Castelo, 3 (2005), 108-111.

 

93. "La poesía gallega contemporánea y sus coordenadas ibéricas", Galerna. Revista Internacional de Literatura, 3 (2005), 99-114.

 

94. "Metapoesía y (pos)crítica: punto de fuga", en Antonio J. Gil González (coord.), Metaliteratura y metaficción. Balance crítico y perspectivas comparadas, Anthropos, 208 (2005), 71-81.

 

95. "Reconsideración de la Historia literaria comparada", Interlitteraria, 10 (2005), 74-91.

 

96. "Desposesión o memoria”, prólogo ao libro de poemas de Marta López-Luaces Las lenguas del viajero, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 2005, 7-10.

 

97. "'Local', 'Regional', 'Nacional', 'Mundial': Dimensões da História literária", en Maria da Penha Campos Fernandes (coord.), História(s) da Literatura. Actas do I Congresso Internacional de Teoria da literatura e Literaturas Lusófonas. Coimbra: Almedina e Universidade do Minho, 2005, 89-110.

 

98. "O autor: un retorno controvertido", Grial, 165 (2005), 15-17. Dosier Autor, autoridade, identidade(s).

 

 

2006

99. "Rafael Dieste: entre pensamento crítico e creación literaria", Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani: 9 (2006), 59-69. Número monográfico La letteratura galega (2), coordinado por Manuele Masini eAttilio Castellucci.

 

101. "Ti / eu: dióscuros pronominais", en Antón Lopo, Dentro, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006, 101. 

 

100. "Enunciación e inversión en L'EXCÈS: cette mesure", Amastra-n-gallar, 12 (2006), 21-23. Número monográfico Anne-Marie Albiach, coordinado por Emilio Araúxo.

 

102. "El eje local-mundial como reto para la Historia literaria", Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 15-17 (2004-2006), 43-58. Dossier en homenaxe a Mario J. Valdés.

 

103. "Rozumowanie i rzeczywistość w opowiadaniach Z archiwów diaska", Studia Iberystyczne, 5 (2006), 21-42. Número monográfico Dziwne Światy Rafaela Dieste, da serie "Almanach Galicyjski", edición de Teresa Eminowicz-Jaśkowska e Maria Filipowicz-Rudek.

 

2007

104. "Xoán González-Millán: itinerarios teóricos", en Helena González e María Xesús Lama (eds.), Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos: Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península Ibérica. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Sada: Ediciós do Castro, Asociación Internacional de Estudos Galegos e Universitat de Barcelona, 2007, 61-68.

 

105. "Literaturas nacionais e espacios interculturais. O modelo teórico de Dionýz Ďurišin no contexto da renovación da Historia literaria comparada", en Helena González e María Xesús Lama (eds.), Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos: Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península Ibérica. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Sada: Ediciós do Castro, Asociación Internacional de Estudos Galegos e Universitat de Barcelona, 2007, 519-530 (edición en DVD).

 

106. "Anticrónica e subalternidade en La novela del Indio Tupinamba", en Congreso Interdisciplinar Eugenio Granell (Santiago de Compostela, 25-27 abril 2006), organizado pola Fundación Eugenio Granell, a Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia e a Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales do Ministerio de Cultura. Santiago de Compostela: Fundación Eugenio Granell, 2007, 91-115. No mesmo volume, publicación do traballo en tradución inglesa: "Anti-chronicle and Subalternity in La novela del Indio Tupinamba", 511-529.

pdf Anti-Chronicle and Subalternity in La novela del Indio Tupinamba [pdf - 121 kb][Actualizado: 5/1/11]

 

107. "Antón Avilés de Taramancos", en Joana Sabadell-Nieto (coord. e ed.), José M. Paz Gago, Lucía Fraga e Jon Kortazar (eds.), Cien años de poesía. 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pautas críticas. Berna: Peter Lang, 2007, 349-359.

 

2008

108. "Decir la historia", estudo introdutorio da novela de Eugenio Granell Lo que sucedió... Santiago de Compostela, Fundación Eugenio Granell, 2007, 9-37.

pdf Prólogo a Lo que sucedió... [pdf - 204 kb][Actualizado: 27/12/10]

 

109. "Three Years of Comparative Studies in Spain (2003-2005)". Recherche Littéraire / Literary Research: 24, 47/48 (2008), 45-50.

 pdf Three Years of Comparative Studies in Spain (2003-2005) [pdf - 377 kb][Actualizado: 10/1/11]

 

110. "Dieste Gonçalves, Rafael", en Andrés Torres Queiruga e Manuel Rivas García (coords.), Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego. Santiago de Compostela: Edicións Xerais e Consello da Cultura Galega, 2008, 91-97.

 

111. "De Pondal a Novoneyra: o proceso xeracional en tanto foco poetolóxico". En Francisco Fernández Rei et al. (eds.), A semente da nación soñada. Homenaxe a X.L. Méndez Ferrín. Santiago de Compostela e Vigo: Sotelo Blanco e Edicións Xerais, 2008, 133-138.

 

112. "A crítica académica da literatura galega: perspectiva e propostas". En Xosé Manuel Eyré, M. Xesús Nogueira e Olivia Rodríguez (eds.), A crítica literaria galega. Monográfico de Escrita Contemporánea: L (2008), 29-40.

pdf A crítica académica da literatura galega: perspectiva e propostas [pdf - 56 kb][Actualizado: 8/1/11]

 

113. "Redes, interacción lectora e continuum crítico". En Xosé Manuel Eyré, M. Xesús Nogueira e Olivia Rodríguez (eds.), A crítica literaria galega. Monográfico de Escrita Contemporánea: L (2008), 137-140.

 pdf Redes, interacción lectora e continuum crítico [pdf - 35 kb][Actualizado: 8/1/11]

 

114.. “Ventre e logos” [sobre Chus Pato], ProTexta, 7 (2008), 17.

 

2009

115. "Constituiçom de umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise histórica no programa de investigaçom de Itamar Even-Zohar". Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanistas: 10 (2009), 25-54. Monográfico "Historiografia literária hoje: revisão, sentido e objectivos", coordinado por Elias J. Torres Feijó.

 pdf Constituiçom de umha História literária de base sistémica [pdf - 489 kb][Actualizado: 8/1/11]

 

116. "Postergar a linguaxe. O xeito de Freud. Carlos Lema", Grial, 181 (2009), 108-109.

 

117. "Sobre a lectura crítica. Ao fío do acordo Galaxia - Google Book Search", Grial, 181 (2009), 11-13.

 

118. "Galician Books ábrese en Fráncfort", ProTexta, 9 (2009), 26.

 

119. "Pensar a historia no literario". En César Ansias et al. (eds.), Marcos Valcárcel: o valor da xenerosidade. Homenaxe dos amigos. Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2009, 63.

 

120. "Improbabilidad del ensayo surrealista. Sus derivaciones discursivas en la obra de Eugenio F. Granell", Bulletin Hispanique, 111, 2 (2009), 519-549.

 

121.  "Festexar tristeza" [sobre Lupe Gómez], ProTexta, 10 (2009), 15.

 

122. "Entre Weimar e Albany. Programa e procesos de Torrente Ballester como historiador da literatura". La Tabla Redonda. Anuario de Estudios Torrentinos, 7 (2009), 13-32.

 pdf Entre Weimar e Albany. Programa e procesos de Torrente Ballester como historiador da literatura [pdf - 255 kb][Actualizado: 8/1/11]

 

123. "Na parábola fabril, o mito. Metal central. Alfredo Ferreiro", Grial, 184 (2009), 107-109.

 

2010

124. “Antón Lopo, a inscritura, o corpo en metonimia”. En Cris Martínez e Isaac Lourido, Quantas letras para um riohttp://letrasparaumrio.files.wordpress.com/2010/05/lopo_inscritura_casas1.pdf. 25 de maio de 2010.

 

125. "Paratext i nació. Lectura comparativa d’allò nacional en els pròlegs de la historiografia literària ibèrica de l’últim quart del segle XX", en Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons e Josep Antoni Reynés (eds.), Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà. Valencia: Universitat de València, 2010, 95-118.

 

126. "Iuri Lotman y la semiosis histórica ante el historicismo (Un debate europeo del siglo XX)", Interlitteraria, 15 / 1 (2010), 21-42.

 

127. "Mirar é ir. Introdución a unha poética", limiar a Uxío Novoneyra, Antoloxía poética. Galaxia, Vigo, 2010, 11-59.

 

128. "Golpe a golpe". En Xosé María Álvarez Cáccamo (coord.), Feijóo, o galego e nós. Escolma xornalística. Ames: Laiovento, 2010, 89-91.

 

129. "Ideario Feijóo". En Xosé María Álvarez Cáccamo (coord.), Feijóo, o galego e nós. Escolma xornalística. Ames: Laiovento, 2010, 101-106.

 

130. "O compromiso do intelectual". En "Dossier Universo Seoane", Tempos Novos, 157 (2010), 56-58.

 

131.  "Paso a nivel: pensamento autocrítico e resistencia cultural", ProTexta, 15 (2010), 24.

 

132. "Individuo e grupo na obra poética de Luís Seoane", Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, 33 (2010), 17-21.

 

133. "Antagonism and Subjectification in the Poem of Resistance", Cosmos and History. The Journal of Natural and Social Philosophy: 6 / 2 (2010), 71-81. Monográfico The Poetics of Resistance, coordinado por Cornelia Gräbner e David M. J. Wood. Consulta: 13/02/2011.

 

2011

134. "Bibliografía de e sobre Xoán González-Millán", 7 de xaneiro de 2011. <http://webspersoais.usc.es/persoais/arturo.casas/DCG/BiblioXG-M.pdf>. Consulta: 07/01/2011.

 

135. "O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego". En Ramón Villares (ed.), Emigrante nun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina. Actas do Congreso Internacional Luís Seoane. Galicia - Arxentina: unha dobre cidadanía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011, 311-337.

 

136. "Pasar o tempo ollando un mapa". En Lino Braxe et al., Lois Pereiro en 17 voces. Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2011. A Coruña: La Voz de Galicia S.A., col. "Biblioteca Gallega", 2011, 17-20. 

 

137. "Trebellos e cantos para a liberación: Pequenos encontros, as marcas deixadas. Obra poética reunida (1967-1995). Farruco Sesto", ProTexta, 18 (2011), 4.

 

138. "Presentación: Novos suxeitos e nova discursividade na poesía galega actual", Boletín Galego de Literatura: 45, 2011, 15-18. Monográfico Poesía galega: Perspectivas críticas e comparadas, coordinado por María Xesús Lama e María Xesús Nogueira.

 

139.  "Introduction" a Cornelia Gräbner e Arturo Casas (eds.), Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance. Amsterdam e Nova York: Rodopi, col. Thamyris / Intersecting, 24, 2011, 9-19. En colaboración con Cornelia Gräbner.

 

140. "Producing World and Remnant. Dialogue with Chus Pato". En Cornelia Gräbner e Arturo Casas (eds.), Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance. Amsterdam e Nova York: Rodopi, col. Thamyris / Intersecting, 24, 2011, 133-150.

 

141. "Introduction" a Arturo Casas e Ben Bollig (eds.), Resistance and Emancipation: Cultural and Poetic Practices. Oxford: Peter Lang, 1-10. En colaboración con Ben Bollig.

 

142. "Teoría crítica y discurso de resistencia. lo político en la enunciación poética". En Arturo Casas e Ben Bollig (eds.), Resistance and Emancipation: Cultural and Poetic Practices. Oxford: Peter Lang, 2011, 53-72.

 

143. "Presentación de Animais animais, de Juan Abeleira, na Livraria Couceiro (Coruña, 15.11.01)”. En poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura. http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1264. Consulta: 06/10/2011.

 

144. "Antón Figueroa: Ideoloxía e autonomía no campo literario galego", A Trabe de Ouro, 88 (2011), 601-611.

 

145. "Abstracción e mito. Traxectos de Rafael Dieste por tres continentes e dúas guerras (1917-1936)". En Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936. A Coruña: Universidade da Coruña e Fundación Vicente Risco, 2011, 257-275.

 

146. "About Metapoetry and Performativity", CLCWeb: Comparative Literature and Culture: 13.5 (2011). http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss5/6. En María Teresa Vilariño Picos e Anxo Abuín González (eds.), New Trends in Iberian Galician Comparative Literature. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss5. Consulta: 17/03/2012.

 

 

2012

147. "Preliminar: acción pública del poema". En Arturo Casas (coord.), Poesía y espacio público: condiciones, intervención, efectos. Dosier de Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada: 18 (2012), 3-15.

 

148. "Que é unha autora? —Inquérito a Chus Pato", Revista de Poesía: 2 (2012): 48-55.

 

149. "Introduction to Valle-Inclán Between Europe and the Americas: Aesthetics, Language, History". En Arturo Casas (ed.), Valle-Inclán Between Europe and the Americas: Aesthetics, Language, History. Dosier de Forum for World Literature Studies, 4 / 1 (2012), 1-4.

  

150. "A oralidade nos estudos literarios. Para unha cartografía teórico-crítica". En Ana Chouciño e María Xesús Nogueira (eds.), Palabra viva. Galicia e Hispanoamérica. Santiago de Compostela: Universidadade de Santiago de Compostela, Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana 'Alejo Carpentier', 2012, 31-70.

  

151. "Non-lyric poetry in the current system of genres". En Burghard Baltrusch e Isaac Lourido (eds.), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry. Múnich: Martin Meidenbauer Verlag, 2012, 29-44.

 

152. "Cero. Oriana Méndez", Caravansari, 4 (2012), 137-138.

 

153. "El ensayo hermenéutico en la primera mitad del siglo XX. Dieste, Zambrano y el grupo de Hora de España". En Túa Blesa, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña e Enric Sullà (eds.), Pensamiento literario español del siglo XX. Vol. 6. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Anexos de Tropelías 17, col. Trópica, 2012, 27-48.

 

154. "Antagonismo y subjetivación en el poema de resistencia (Notas a partir de una lectura de Jacques Rancière)", CELEHIS: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas,  24 (2012), 55-73. É tradución do artigo "Antagonism and Subectification in the Poem of Resistance".

  

155. "Sistema/campo literario e literatura nacional como obxectos historiográficos: Perspectiva sociolóxica perante o caso galego", Galicia 21. Journal for Contemporary Galician Studies, D (2012), 5-26. Monográfico Achegas á historiografía cultural nos estudos galegos, compilado por María do Cebreiro Rábade Villar. http://www.galicia21journal.org/D/pdf/Galicia21_2_Casas.pdf. Consulta: 17/01/2013.

 

156. "Con Granell no mar do Orzán". En Eugenio F. Granell et al., 2012 Centenario Eugenio Granell. Santiago de Compostela: Fundación Eugenio Granell, 2012, 226-228.

 

157. "De Goethe a Baldensperger. La Europa que pudo ser y los procesos intelectuales y políticos de la Literatura Comparada en el siglo XIX" [Recensión do libro de Antoni Martí Monterde Un somni europeu: Història inteŀlectual de la Literatura Comparada. De la Weltliteratur a la Literatura Comparada], 1616: Anuario de Literatura Comparada, 2 (2012), 376-382.

 

 

2013

158. "Filosofía de la historia en la ensayística de Rafael Dieste: La vieja piel del mundo (1936)". En J. L. Mora García, Delia Manzanero, Martín González e Xavier Agenjo (eds.), Crisis de la modernidad y filosofías ibéricas. Actas de las X Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi, 2013: 83-117.

 

159. "Suxeito estético, suxeito político (Poesía e sabotaxe)", Boletín da Real Academia Galega: 372 (2011), 17-36. Monográfico sobre Lois Pereiro.

 pdf Casas_Lois Pereiro_BRAG_372 [pdf - 104 kb][Actualizado: 14/1/14]

 

160. "Valle-Inclán: Comparative and Thematic Approaches". En Arturo Casas (ed.), Ramón del Valle-Inclán Studies [2]. Forum for World Literature Studies, 5 / 1 (2013), 52-53.

 

161. "Glosario para lupenautas". En Burghard Baltrusch (ed.), Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Berlín: Frank & Timme, 2013, 159-179.

 

162. "Sabemos ver a emerxencia cultural? Achegas desde a socioloxía das ausencias e a socioloxía das emerxencias de Boaventura de Sousa Santos". En M. Felisa Rodríguez Prado (ed.), A emerxencia cultural a debate: referentes teóricos e aplicacións. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, col. Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural, 1 (2013), 11-24.

 

163. "Apories de l'espai literari ibèric. Sistema interliterari i planificació historiogràfica en l'espai geocultural ibèric", L'Espill, 44 (2013), 107-126. Dossier Camp literari i espai polític a Europa, coordinado por Antoni Martí Monterde (pp. 72-155). É tradución de Anna M. Iglesia Pagnotta sobre o artigo "Sistema interliterario y planificación historiográfica a propósito del espacio geocultural ibérico", Interlitteraria, 8 (2003), 68-97.

 

2014

164. "Laura Scarano, Ergo sum. Blas de Otero por sí mismo", Anales de la Literatura Española Contemporánea, 39 / 1 (2014), 289-295.

 

165. "Constituiçom de umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise histórica no programa de investigaçom de Itamar Even-Zohar", 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada: 11 (2014). http://www.452f.com/index.php/arturo-casas.html. [Consulta: 11/9/2014]. Reproduce a publicación aparecida no ano 2009 en Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanistas: 10, 25-54.

 

166. "Constitución de una Historia literaria de base sistémica: el sistema cultural como objeto de análisis histórico en el programa de investigación de Itamar Even-Zohar", 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada: 11 (2014). http://www.452f.com/pdf/numero11/11_452f-Casas-es.pdf. [Consulta: 8/6/2015]. Tradución por Isaac Lourido da publicación aparecida no ano 2009 en Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanistas: 10, 25-54.

 

167. "The Constitution of a Systemically-Based Literary History: The Cultural System as the object of Historical Analysis in the Research Agenda of Itamar Even-Zohar", 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada: 11 (2014). http://www.452f.com/pdf/numero11/11_452f-Casas-en.pdf. [Consulta: 8/6/2015]. Tradución por Elizabeth Walz e Xavier Ortells-Nicolau da publicación aparecida no ano 2009 en Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanistas: 10, 25-54.

 

168. "Por que Said?", Sermos Galiza, 127, 18 de decembro de 2014, 40.

 

169. "Efectos (pos-)teoría y reflexividad epistemológica". En Túa Blesa, Salvador Company e Antoni Martí Monterde (eds.), Homenaje a Enric Sullà. Número monográfico de Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada, 22 (2014), 17-32.

 

170. “Cinta na Caeira”. En Ana Acuña (ed.), Letras nómades. Experiencias de mobilidade feminina na literatura galega. Berlín: Frank & Timme, 2014, 129-130.

 

2015

171. "O Euclides de Dieste, ou a xeometría irradiante. Prólogo a un libro necesario". Limiar ao libro de Xosé Díaz Díaz Dos arquivos xeométricos. Razón e realidade no pensamento de Rafael Dieste. Rianxo: Axóuxere, 2015, 7-15. Acceso en Issuu [03/06/2015]: http://issuu.com/axouxere/docs/dos_arquivos_xeometricos_xose_diaz.

 

172. "Agromar. Farsa pra rapaces (1936), a tentativa teatral de Filgueira Valverde", Cadernos Ramón Piñeiro, XXXI (2015), 149-169. Monográfico Filgueira Valverde Homenaxe. Quíxose con primor e feitura. Ed. de Luís Cochón e Laura Mariño Taibo.

 

173. "World Poetry in a Socio-Political View". En Liina Lukas e Katre Talviste (eds.), Taming World Literature: In honorem Jüri Talvet. Tartu: University of Tartu Press - Interlitteraria, 2015, 78-92.

 

174. "Said Armesto, historiador comparatista da literatura galega medieval: descrición e análise crítica do programa presentado para a obtención da cátedra de Literatura galaico-portuguesa na Universidade Central (Madrid, 1914)". En Carlos Villanueva, Justo Beramendi, Carlos García Martínez e Margarita Santos Zas (eds.), Víctor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas. A Coruña: Fundación Barrié, Museo do Pobo Galego e Deputación de Pontevedra, 2015: 623-647.

 

175. "O modelo homosocial da cultura nacional galega: unha historia crítica da historiografía literaria galega en perspectiva feminista e poscolonial" [Recensión dos libros de Helena Miguélez-Carballeira Galicia, a Sentimental Nation: Gender, Culture and Politics e Galiza, un povo sentimental? Género, política e cultura no imaginário nacional galego], Abriu. Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal: 4 (2015), 151-157. http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/14299/17555. [Consulta: 7/10/2015].

 

176. "Sobre la inestabilidad funcional del discurso poético en el nuevo espacio público". En Alba Cid e Isaac Lourido (eds.), La poesía actual en el espacio público. Villeurbanne: Éditions Orbis Tertius, 2015, 83-110.

 

177. "El comparatismo historicista de Fidelino de Figueiredo", prólogo ao libro de Fidelino de Figueiredo Pirene. Introducción a la historia comparada de las literaturas portuguesa y española. Tradución de Carmen Muñoz. Sevilla: Athenaica Ediciones Universitarias / Edições Universitárias, 2015, 4-14.

 

178. "Sobre o suposto dunha literatura mundial nun espazo público global. Avaliación desde o pensamento de Nancy Fraser". En Nieves Herrero, María Pilar Freire e Eulalia Agrelo (eds.), Novo espazo público: a emerxencia cultural, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, col. Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural, 3 (2015), 13-28.

 

2016  

179. "Da non consunción do corpo, do suxeito a arder" [Recensión do libro de Rosa Enríquez Historia do meu corpo en labaradas / Historia de mi cuerpo en llamas], Grial: 209 (2016), 97-98.

 

180. "Irmandades: Ánxel Casal, no centro da esfera pública", Sermos Galiza, 200, 16 de xuño de 2016, 24.

 

181. "Verdad, acontecimiento, opinión pública: lecturas de la mendacidad por el poema crítico (a la luz de la obra de Antonio Méndez Rubio)". En Palmar Álvarez-Blanco e Antonio Gómez L-Quiñones (coords.), La imaginación hipotecada. Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente. Madrid, Libros en Acción, 2016, 313-324

 

182. "Víctor Casas (1900-1936), a enerxía dunha causa viva". En Luís Cochón (coord.), Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914-1931). Vigo, Edicións Xerais, 2016, 205-214.

 

183. "A socioloxía cultural de Karl Mannheim e a poética histórica de Mikhaíl Bakhtín como fundamentos renovadores da periodoloxía literaria: aplicacións á poesía galega dos anos 1916-1931". En Luís Cochón (coord.), Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914-1931). Vigo, Edicións Xerais, 2016, 243-257.

2017

184. "Víctor Said Armesto na historiografía literaria galega: unha biblioteca e un proxecto". En Armando Requeixo (ed.), Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2017, 253-268.

 

185. "La radicación uruguaya del exilio intelectual republicano tras la Guerra Civil española (la historiografía, la categorización y el método)", Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature, 42 (4) (2017), 73-103.

 

186. "Agora que agoniza todo um mundo. Epílogo a Scórpio". En Ricardo Carvalho Calero, Scórpio. Santiago de Compostela, Através Editora, 2017, 271-292.

 

187. "The Real and the Public in Recent Critical Poetry (With a Note on the Antonio Méndez Rubio's Work)". En Geneviève Fabry e Stéphanie Vanasten (eds.), Poésie et spaces publics. Les Lettres Romanes, 71 (3/4) (2017), 249-272.

 

188. “Si el poema gira a ensayo. Experiencia, diánoia  y regímenes de enunciación”. En Luis Alburquerque-García, José-Luis García Barrientos e Roberto Álvarez Escudero (eds.), Escritura y teoría en la actualidad. Actas del II Congreso Internacional de ASETEL. Madrid, 29-30 de enero de 2015. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017, 39-51.

 

189. "A axencia político-cultural das Irmandades e a emerxencia de prácticas protoensaísticas na Galiza do seu tempo". En Henrique Monteagudo e María Dolores Sánchez Vales (eds.), No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos. A Coruña: Real Academia Galega, 2017, 39-60.

 

190. "Dieste, Rafael". En Gonzalo Díaz Díaz (dir.) e Antonio Heredia Soriano (ed.), Hombres y documentos de la filosofía española. Granada: Editorial Comares, 2017, vol. VIII-1, addenda A-F, 669-675. [O texto publicado non se corresponde exactamente co enviado e sufriu alteracións non autorizadas].

 

191. "A enunciação e o acto fotográficos perante a enunciação e o acto poéticos". En Joana Matos Frias, Pedro Eiras e Rosa Maria Martelo (orgs.), Ofício Múltiplo: Poetas em outras artes. Porto: Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Universidade do Porto e Edições Afrontamento, 2017, 11-36.

 

2018

192. "O caso García Lorca". En Federico García Lorca, Seis poemas galegos. Edición de Luís Cochón Touriño e Manuel González González. Santiago de Compostela, Chan da Pólvora, 2018, 171-172.

 

2019

193. "Idear la novela, ¿aplicarse el cuento?: Sobre una incierta tradición teórica (tres tratadistas y novelistas de posguerra –Dieste, Ayala y Benet– con Ortega al fondo)". En Bénédicte Vauthier (coord. e ed.), Teoría(s) de la novela moderna en España. Revisión historiográfica. Oviedo: Genueve Ediciones, 2019, 285-315.

 

194. "Ética das verdades: urda de voces". Prólogo a Emilio Araúxo, Libro da Ribeira Sacra. Cinsa do vento. Santiago de Compostela, Chan da Pólvora, 2019, 7-36.

 

195. "Iberismos, comparatismos y estudios ibéricos: ¿por qué, desde dónde, cómo y para qué?". En Cristina Martínez Tejero e Santiago Pérez Isasi (eds.), Perspetivas críticas sobre os estudos ibéricos. Venecia: Edizioni Ca' Foscari, 2019, 23-56.

 

196. "Agora que agoniza todo um mundo. Para uma releitura crítica de Scórpio". Epílogo ampliado a Ricardo Carvalho Calero, Scórpio. Santiago de Compostela, Através Editora, 2ª ed., 2019, 271-296.

 

2020

197. "Entrevista a Arturo Casas [sobre Ricardo Carvalho Calero e a súa obra, reintegracionismo, binormativismo e concepto 'Día das Letras']", Galiza Nova, 27 de maio de 2020. pdf Entrevista en PDF

 

198.   "Carvalho Calero e a historia literaria: idea, institucionalización e procedementos". En Francisco Cidrás (ed.), Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2020, 167-205.

 

199. "Introducción" a Textualidades (inter)literarias. Lugares de lectura y nuevas perspectivas teórico-críticas. Madrid e Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2020, 7-15. En colaboración con Anxo Abuín González e Fernando Cabo Aseguinolaza.

 

200. "Lo social, lo político y lo literario. La sociología de la literatura en las coordenadas de su disgregación". En Anxo Abuín González, Fernando Cabo Aseguinolaza e Arturo Casas (eds.), Textualidades (inter)literarias. Lugares de lectura y nuevas perspectivas teórico-críticas. Madrid e Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2020, 215-261.

 

201. Conflicto social, heteroglosia y poema dialógico: situación para su análisis discursivo (un regreso crítico a Bajtín y Volóshinov)". Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada, número extraordinario 7 (2020), 336-349.

 

202. “La poésie non lyrique: énonciation et discursivité poétiques dans le nouvel espace public”. En Antonio Rodriguez (dir.) Théories du lyrique. Une anthologie de la critique mondiale de la poésie. Lausanne: Université de Lausanne, 2020. http://lyricology.org/la-poesie-non-lyrique-enonciation-et-discursivite-poetiques-dans-le-nouvel-espace-public/?lang=fr. Tradución de Julie Botteron.

 

2021

203. “Rafael Dieste, hombre de teatro. Agenda e intervención en los años de la Segunda República”. En Santiago Díaz Lage, Raquel Gutiérrez Sebastián, Javier López Quintáns e Borja Rodríguez Gutiérrez (eds.), Et amicitia et magisterio: Estudios en honor de José Manuel González Herrán. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2021, 157-164.

 

204. "Palabra allea, conflito social e paratopías do autor na poesía. Aplicacións a un libro de Emilio Araúxo con Isolina Pumar". En Marta Neira Rodríguez e Armando Requeixo (eds.), Verbas amigas. Estudos en homenaxe a Blanca Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021, 211-224.

 

205. "Bakhtin e a sociocrítica da poesia: estimação de métodos e resultados". En Burghard Baltrusch (coord.), Ana Chouciño, Alethia Alfonso e Antía Monteagudo (eds.), Poesía e política na actualidade: Aproximações teóricas e práticas. Porto: Afrontamento, 2021, 57-83.

 

206. "Dobre exposición. Fotos como poemas en Tigres coma cabalos", Cadernos Ramón Piñeiro, XLIV (2021), 47-58.

 

207. "Del aforismo y su expansión dialógica en Dieste” e “Nota sobre esta edición”. En Rafael Dieste, Fragua íntima. Obra aforística (1925-1975), Sevilla, Apeadero de Aforistas e Thémata Editorial, col. Gnomon, 2021, 9-20.

 

208. “Notas”. En Rafael Dieste, Fragua íntima. Obra aforística (1925-1975), Sevilla, Apeadero de Aforistas e Thémata Editorial, col. Gnomon, 2021, 73-81.

 

209. “Decálogo da crítica literaria. Pesos e medidas”. En Iván García Campos (ed.), serie Decálogos da Crítica Literaria, Vigo, euseino.org. Libros e anotacións sobre literatura e filosofía. Euseino? Editores, 2021.

 

210. “Les mosques d’octubre”. En Associació Gabriel Ferrater, FRT. "Apadrina un poema". 2022.

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar