Publicacións

 

Libros

1982 Lectura Semiológica de "Fortunata y Jacinta", Santa Cruz de Tenerife: Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

1987 De letras e de signos (Ensaios de semiótica e crítica literaria), Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

1989 Alvaro Cunqueiro ou os disfraces da melancolía, Vigo: Galaxia.

1990 Literatura Gallega, Madrid: Taurus, 1988. 1ª reimpresión 1990

1993 Primeiras experiencias narrativas de Eduardo Blanco-Amor, Vigo: Galaxia.

1994 Literatura galega. Aportacións a unha Historia Crítica, Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 1ª reimpresión 1998.

 

Colaboracións de prensa recolleitas en libro

1992 Opinións e xoguetes literarios, Santiago de Compostela: El Correo Gallego, col. Biblioteca 114.

1996 Recanto do cataventos, Santiago de Compostela: Editorial Compostela/Caja de Madrid.

1997 Escrito en Compostela, Santiago de Compostela: Editorial Compostela/Consorcio de Santiago.

2006  A baloira (cidadanías, literaturas, mundos), Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

 

Colaboracións en libros

1980 "A traxedia de Cibrán en A Esmorga. En lembranza de Eduardo Blanco-Amor", en VV.AA. 1980. Galicia no ano 1979, Vigo: Colexio Universitario de Vigo.

1981 "Limiar" (Estudio literario) a Antón Tovar, Calados esconxuros, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

1982 "Limiar" (Estudio literario) e "Escolma", en Escolma de Amado Carballo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1983 "Limiar" (Estudio literario) e "Escolma", en Escolma de Leiras Pulpeiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1984 "Limiar" (Estudio literario) a Armando Cotarelo Valledor, Trebón, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1884 "Lembranza da Xeración Nós", en Actas das I Xornadas da Lingua Galega no Ensino, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Cultura, pp.   105-116.

1985 "Limiar" (Estudio literario) e "Escolma" en Antoloxía de Antón Losada Diéguez, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1985 "Estudio literario", en López Ferreiro, A tecedeira de Bonaval, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

1986 "Castelao escritor", en De Rosalía a Castelao: Galicia, Catálogo da Exposición do mesmo título celebrada en Santiago de Compostela no ano 1986, pp. 81-90.

1986 "Limiar" (Estudio literario) e "Escolma", en Antoloxía de Aquilino Iglesia Alvariño, Santiago de Compos-tela: Universidade de Santiago de Compostela.

1986 "Rosalía, Curros, Pondal: literatura e colonización", Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela-Consello da Cultura Galega.

1986 Coautor dos libros de Lingua e Literatura Galega para os cursos de 6º, 7º e 8º de E.X.B., da Editorial Anaya (encargado da parte correspondente a Literatura).

1987 "Limiar" (Estudio literario) e selección, en Homenaxe a Francisca Herrera Garrido, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1988 "Otero Pedrayo e a renovación da novela no século XX" e Escolma de textos, en Otero Pedrayo na Revista Nós (1920-1936), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1990 "Un caso de travestismo (¿ideológico?)-literario en la Compostela de 1841: El Iris del Bello Sexo", en Marina Mayoral (Coord.), Escritoras Románticas Españolas, Madrid: Fundación Banco Exterior, col. Seminarios y Cursos, Madrid.

1989 "A prosa de Celso Emilio Ferreiro", en Celso Emilio Ferreiro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

1989 "A recepción inmanente na obra literaria de Castelao", Actas do Congreso "Castelao", Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1990 Edición comentada dos textos inéditos de Luís Pimentel recollidos no caderno Tagebuch, en Homenaxe a Luís Pimentel, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Día das Letras Galegas.

1990 "A narrativa de Luís Seoane", en Xosé Luís Axeitos et alii, Catálogo da Exposición Luís Seoane,  A Coruña: Fundación Caixa Galicia.

1990 "Aspectos narratolóxicos da obra de Otero Pedrayo", Actas do Simposio Internacional: "Otero Pedrayo no panorama literario do século XX", Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

1991 Preparación e Presentación de: VV.AA, Alvaro Cunqueiro (escritos recuperados), Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega-Universidade de Santiago de Compostela.

1991 "Estudio literario" introdutorio á edición de Maxina, de Marcial Valladares, Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 5ª ed. 2001.

1991 "Realidad y fantasía en la narrativa de Alvaro Cunqueiro", en El relato fantástico en España e Hispanoamérica, edición a cargo de Enriqueta Morillas Ventura, Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario/Ediciones Siruela,  pp. 305-317.

1991 Antólogo do libro de relatos de Alvaro Cunqueiro, La historia del caballero Rafael, Barcelona: EDHASA.

1991 "A narrativa galega dende 1975 ata hoxe", en Alfonso Blanco Torrado e Manuel López Rodríguez (coord.), Doce anos na búsqueda da nosa identidade,  Guitiriz: Asociación Cultural Xermolos, pp. 165-168.

1991 "El enxebrismo en la literatura gallega de los siglos XIX y XX", Actas del Seminario La Literatura del casticismo, celebrado en Cádiz entre os días 15 e 18 de xullo de 1991.

1991 "A investigación literaria en Galicia. A configuración do modelo de lector inmanente na literatura galega contemporánea (1863-1991)", Actas do I Simposium de Estudios Galegos en Oxford, organizado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e a Universidade de Oxford. 25-28 de abril de 1991 (Edición bilingüe, galego-inglés), pp. 81-92 (galego) e 205-216 (inglés).

1991 "¡Ave, Laxeiro!", limiar-saúdo ao libro Homenaxe a Laxeiro de escritores e artistas de Galicia, Santiago de Compostela: Citania, Galería de Arte.

1992 "Introducción" á "Área de Literatura galega" das Actas do Congreso internacional da cultura galega.

1992 "Con Colin Smith en Oxford", encontro para a revista Boletín Galego de Literatura realizado con David Mackenzie, para o número monográfico: Anxo Tarrío Varela (coord.) Alvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
arriba
 1993 "Alvaro Cunqueiro e as saídas do labirinto", Actas do Congreso Alvaro Cunqueiro, celebrado en Mondoñedo entre o 9 e o 13 setembro de 1991, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 151-164.

1992 "Deluvei os ollos, de Antón Tovar", en Comentarios de textos contemporáneos, edición de Claudio Rodríguez Fer, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp.69-91.

1992 "Administración e Literatura en Galicia", Actas do I Simposio de Historia da Administración, Santiago de Compostela 24 xuño-3 xullo 1992.

1993 Introducción e edición de Eduardo Blanco-Amor, A escadeira de Jacob. Novela de aventuras filosóficas, Vigo: Galaxia.

1993 "Prólogo" a Anxo Tarrío Varela (coord.), Eduardo Blanco-Amor. Día das Letras Galegas. Departamento de Filoloxía galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

1993 "Alvaro Cunqueiro e as saídas do labirinto", en Actas do Congreso Alvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

1993 "Literatura e vangarda en Galicia", no catálogo da exposición Surrealistas gallegos. E. Granell. U. Lugrís. M. Mallo, 20 maio-18 de xuño, rúa Médico Rodríguez. 2-4 da Coruña, A Coruña: Fundación Caixa Galicia, pp. 5-8.

1993 "A narrativa de Eduardo Blanco-Amor", en Anxo Tarrío Varela (coord.), Eduardo Blanco-Amor (1897-1979), Día das Letras Galegas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 121-156.

1993 "Prólogo" a Xesús Rábade Paredes, Poldros de música, Ferrol: Sociedad Cultural Valle-Inclán.

1995 "As primeiras experiencias narrativas de Eduardo Blanco-Amor", en José Luís Varela (ed.), La Literatura del exilio gallego en América, Universidade Internacional del Atlántico Mosteiro de Poio, 1993), Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, pp. 49-67.

1995 "Rafael Dieste na Época Nós: contra as esencias", en Arturo Casas (coord.), Tentativas sobre Dieste, Barcelona: Sotelo Blanco,  pp. 31-47.

1995 "Rafael Dieste na prensa da Época Nós", en Xosé Luís Axeitos (coord.), Rafael Dieste, Día das Letras Galegas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 81-108.

1995 "Limiar" á edición facsimilar do borrador manuscrito autógrafo de Historias e invenciones de Félix Muriel, de Rafael Dieste, en Día das Letras Galegas. Rafael Dieste, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Filoloxía Galega, 1995.

1995 Presentación de publicacións da Universidade de Santiago de Compostela con motivo do Día das Letras Galegas, en Acto literario en homenaxe a Rafael Dieste, realizado no Paraninfo da Faculdade de Xeografía e Historia o día 16 de mayo de 1995, coa intervención, ademais de Xesús Alonso Montero e Darío Villanueva, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1995.

1996 "Rafael Dieste. Periodismo e literatura", en Xosé Luís Axeitos (coord.), Actas do Congreso Rafael Dieste, celebrado na Coruña os días 25, 26 e 27 de maio de 1995, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp.67-81.

1996 "Introducción á obra literaria de Vicente Risco", en Carlos Casares (coord.), Congreso Vicente Risco, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. Difusión Cultural, nº 4, pp. 187-200.

1997 "O Rexurdimento / El Rexurdimento", en Galicia Terra Única. O Século XIX/El Siglo XIX, Pontevedra: Xunta de Galicia/Concello de Pontevedra / Deputación de Pontevedra/Caixa Pontevedra, pp. 309-316.

1997 "A literatura galega na Galicia exterior/La literatura gallega en la Galicia exterior", en Galicia Terra Única. A Galicia exterior, Xunta de Galicia / Deputación de Pontevedra/Caixa Vigo/Concello de Vigo/Citroën/Consorcio Zona Franca de Vigo / Puerto de Vigo, pp. 44-65.

1997 "A literatura galega entre 1990 e 1990 / La literatura gallega entre 1900 y 1990", en Galicia Terra Única. Galicia, 1900-1990, Xunta de Galicia / Deputación da Coruña / Endesa / Concello de Ferrol / Audasa / Autoestradas de Galicia, pp. 37-59.

1997 "A literatura galega entre 1990 e 1997 / La literatura gallega entre 1990 y 1997", en Galicia Terra Única. Galicia hoxe, Xunta de Galicia / Deputación da Coruña / Fundación Pedro Barrié de la Maza / Puerto de La Coruña, pp. 31-49.

1997 "A literatura galega hai cen anos", en Actas do congreso "Galicia nos tempos do 98", Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 107-119.

1999 "Prólogo" a Xulia Marqués Valea,  A literatura galega no xornal El Compostelano (1920-1946), Santiago de Compostela: O Correo Galego/El Correo Gallego.

1998-2003 Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva Prieto) ,Diccionario de termos literarios, Vol I (A-D), Vol II (E-H),  Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

1998 "Tempo e novela: da melancolía á vertixe (Ensaio)", en Dieter Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo, 2 vols., Vigo: Galaxia, vol. I, pp. 377-390.

1998 "Periodización da literatura galega", conferencia inaugural, en Luís Alonso Girgado (coord.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,  pp. 15-25.

arriba

1999 "Breve achegamento á poesía de Salvador García-Bodaño", en Homenaxe ó profesor Camilo Flores, 2 vols., Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol II, pp. 670-685.

2000 Fírgoas: LIBRO DE UN PRÓLOGO QUE ALGUÉN ESCRIBIU", en Manuel Luís Acuña, Vigo: Edicións Xerais, pp. 105-110.

2000 "Valores e literatura", en Miguel Santos Rego (ed.), A pedagoxía dos valores en Galicia, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 295-307.

2000 "Como está feito o relato 'A luz en silencio', de Rafael Dieste", en Estudos dedicados a Ricardo Carballo Calero, Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela,  pp. 707-724.

2001 "O asubío espertador na poesía de Lamas Carvajal e o seu tempo", Actas das Xornadas sobre Lamas Carvajal, celebradas en Ourense entre os días 21 e 22 de outubro de 1999, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 105-131.

2000-2003 "Introduccións" e coordinación dos volumes XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV, do Proxecto Galicia. Serie Literatura, Coordinador xeral: Darío Villanueva, A Coruña: Hércules de Ediciones.

2000 "Rosalía de Castro", en Proxecto Galicia, vol. XXXI (coordinado por Anxo Tarrío Varela), A Coruña: Hércules de Ediciones, pp. 260-303.

2002 "Limiar" a Luís Alonso Girgado e Carmen Fariña Miranda (coords.), O libro dos abanos (Palabras no aire), Santiago de Compostela: Follas Novas, col Libros da Frouma..

2002 "As dedicatorias de C.J.C.", La obra literaria de Camilo José Cela, Iria Flavia: Fundación Camilo José Cela. Marqués de Iria Flavia, MMII, pp. 213-256.

2002 "Apuntamentos sobre a obra narrativa de Nélida Piñón", Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 377-382.

2002 "Revistas literarias: ¿unha supervivencia?, con María Xesús Nogueira, en Ana Blanco (coord.) Diálogos na Casa de Rosalía (día 18 de maio de 2000), Fundación Rosalía de Castro, Patronato Rosalía de Castro, 138-149.

2002 "Presentación", Vello ceo nórdico. Poesía estonia contemporánea, Monografías II do Boletín Galego de Literatura, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

2003 "Avilés de Taramancos na(s) Universidade(s)", en Anxo Tarrío Varela (coord.), Departamento de Filoloxía Galega, Avilés de Taramancos, Día das Letras Galegas 2003, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela,  pp. 7-15.

2003 "As prosas de Avilés de Taramancos", en Actas do Congreso sobre Avilés de Taramancos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

2003. "O literato", en Vicente Risco. O mestre sempre vivo, A Coruña: La Voz de Galicia/Fundación Vicente Risco, pp. 185-215.

2003 Castro, Rosalía de, "Importancia histórica e estética da súa narrativa", Gran Enciclopedia Galega, vol. 9, pp. 26-30

arriba

2003 "Limiar", Xulio Pardo de Neyra, Ánxel Fole. Pazos e nacionalismo, Santiago de Compostela; Tórculo.

2003 Cunqueiro Mora, Álvaro, "O narrador", "O poeta", Gran Enciclopedia Galega, Lugo: El Progreso-Diario de Pontevedra/Gran Enciclopedia Gallega-Silverio Cañada Editor, tomo 13, pp. 52-58.

2004 "Identidade literaria e referentes interliterarios. Algunhas consideracións a propósito da literatura galega, en Anxo Abuín González e Anxo Tarrío Varela (eds.), Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da península Ibérica, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 445-459.

2005 "A Galicia moderna. Literatura", en VV.AA, A Galicia moderna. 1916-1936, catálogo da exposición do mesmo título instalada no Centro Galego de Arte Contemporánea entre decembro de 2004 e marzo de 2005, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/CGAC, ISBN 84-453-3980-X, pp. 230-269.

2005 "Unha autopoética de Ramón Lorenzo", en As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 616-622.

2006 "Comentarios ao poema 'D'o xornadario d'un estudante', de Manuel Antonio", en A tarefa de pensar. Homenaxe ao profesor Carlos A. Baliñas Fernández, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 329-339.

2006 "Os prólogos de Ramón Piñeiro", en Encontros Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006, pp. 73-83.

2007 "Manuel Antonio. Del diario de un estudiante", en Joana Sabadell-Nieto (coord.).2007. Cien años de poesía. 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pautas críticas. Bern: Peter Lang SA., pp. 239-251.

2008 "Os alicerces históricos da edición en Galicia", en Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Surís e Eduardo Moscoso Mato (ed.) ,  A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC,  pp. 343-352.

2008 "Semblanza de Manuel Lugrís Freire", en Mercedes Brea, Francisco Fernández Rei e Xosé Luís Regueira (ed.), Cada palabra pesaba, cada palabra media. Homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, pp. 403-415.

2008 “Literatura, nación y geografía. Espacios culturales en la Galicia contemporánea”, en Leonardo Romero Tobar (coord.), Literatura y nación. La emergencia de las literaturas nacionales. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Col Clío y Calíope.

2010 "Introducción” e edición facsimilar do manuscrito orixinal d’Os eidos, en Anxo Tarrío Varela (ed.) Uxío Novoneyra. Día das Letras Galegas 2010. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

2010 “Literary and cultural productions centers in Galicia (1848-1936)”, en Fernando Cabo Aseguinolaza/Anxo Abuín González/César Domínguez (eds.).  A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, vol. I. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. pp. 253-267.

2011 "Lois Pereiro: calvario, morte e resurrección dun punk-dandi", en Mª Xesús Nogueira e Anxo Tarrío (eds.). Homenaxe a Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. pp 7-19.

 

 Artigos en revistas

1976 "Presupuestos para una semiología del realismo en literatura", Linguistica e Letteratura, II, 1, Pisa 1976, pp. 49-79.

1977 "Consideracións semiolóxicas arredor da poesía de Antón Tovar", Grial, nº 57, 1977, pp. 273-297.

1979 "Leo Hickey, Realidad y experiencia de la novela", Anales de la narrativa española contemporánea, Nebraska-Lincoln, 1979, pp. 186-188.

1979 "Las competencias del lector realista", Senara, nº 1, 1979, pp. 209-228.

1981 "Diego Martínez Torrón, La fantasía lúdica de Alvaro Cunqueiro", Anales de la narrativa española contemporánea, Nebraska-Lincoln, 1981, pp. 330-333.

1982 "Amado Carballo, lonxe e connosco", Dorna, nº 3, 1982, pp. 10-11.

1982 "Se o vello Xoán da Isorna falase", Dorna, nº 4, 1982, pp. 40-41.

arriba

1982 "Ideoloxía e novela", Dorna, nº  9, 1982, pp. 171-188.

1983 "A semántica difuminada de Méndez Ferrín", Grial, nº 81, 1983, pp. 361-367.

1984 "Deluvei os ollos, de Antón Tovar. Para unha semiótica da angustia", Grial, nº  83, 1984, pp. 41-59.

1985 "Cantares gallegos, poesía y algo más", Peña Labra. Pliegos de Poesía, nº  55, 1985, pp. 27-28.

1985 "Síntesis histórica de la Literatura Gallega", Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español, año XVII, nos 32-33, primavera-outono, 1985.

1985 "Dez anos de narrativa (1975-1985)", Grial, nº 89, 1985, pp, 309-336.

1985 "A creatividade nas novas xeracións", Outeiro, 16, 1985, pp. 37-38.

1986 "Fortunata y Jacinta, una escritura arriesgada", Insula, nº 473, abril 1986, pp. 1 e 14.

1986 Breixo, Noa, Grifón, un ciclo na narrativa de Alfredo Conde", Grial, nº 93, 1986, pp. 318-333.

1988 "Otero Pedrayo e a intuición", Encrucillada, nº 57, marzo-abril-1988, pp. 112/6-120/14.

1989 "Aproximación á prosa de Celso Emilio Ferreiro", en Boletín Galego de Literatura, nº 1, 1989, pp. 96-102.

1989 "Marina Mayoral, una voz para Galicia", Insula, nº  514, octubre 1989.

1989 "Otero Pedrayo e a renovación da novela no século XX", en Revista de Filología románica, nº 6, 1989, pp. 119-136.

1990 "Encontro" con Alain Robbe-Grillet en Compostela (en colaboración con Camilo Flores e Marcos Mariño), Boletín Galego de Literatura, nº 3, maio 1990.

1990 "Encontro" con Ian Michael (David Serafín) en Sheffield (en colaboración con David Mackenzie), Boletín Galego de Literatura, nº 4, novembro, 1990.

1990 "Un año para Luis Pimentel", Rev. Insula, nº 528, diciembre 1990.

1991 "El lector implícito en los relatos gallegos de Rafael Dieste", Documentos A, nº 1, Barcelona: Anthropos, 1991.

1991 "Encontro" con Vitor Manuel Aguiar e Silva en Compostela (coa colaboración de Darío Villanueva), Boletín Galego de Literatura, nº 5, maio 1991.

1991 "Claves fundamentales de Álvaro Cunqueiro", Insula, nº 536 (dedicado a Alvaro Cunqueiro e coordinado por Anxo Tarrío Varela), agosto 1991.

1991 "Encontro" con Giuseppe Tavani en Compostela (coa colabora-ción de Mercedes Brea), Boletín Galego de Literatura, nº 6, novembro 1991.

1991 "A novela policiaca", Animal, nº 1, inverno 1991.

arriba

1992 "Verbas limiares. Introducción a Alvaro Cunqueiro", Monografías do Boletín Galego de Literatura, nº 1, Xaneiro, 1992.

1992 "Avilés de Taramancos: noticia final", Insula, 546, junio 1992.

1993 "Dos novelas de Eduardo Blanco-Amor a recuperar", Ínsula, 562, oct. 1993, pp. 22-23.

1995 "A crítica literaria", Colóquio/Letras, Juhlo-Dezembro, 1995, pp. 212-215.

1996 "La formación del canon literario gallego", Ínsula, nº  600, diciembre 1996.

1997 "La Época Nós", en  Quimera, 158-159, mayo-junio 1997, pp. 38-41.

1998 "Do enxebre ó bravú", Revista Galega do Ensino", nº 21, novembro, 1998, pp. 59-88.

"1999 Sísifo se queda en la terraza", introducción a "Veinticinco años de letras gallegas", número monográfico da revista Ínsula (nº 629, mayo 1999), coordinado polo autor deste curriculo.

2000 "Simboloxía xuvenil e liberdade", Alameda, revista da Sociedade Liceo de Noia, A Coruña, nº 0, maio 2000, pp. 34-36.

2002 "Para un análisis comparativo de paratextos", "Galicia viva", monográfico da revista Ínsula (nº 664, abril 2002).

2002 "Lendo Nova crónica de Indias e outras prosas de Avilés de Taramancos", Boletín da Real Academia Galega, 634, 2002, pp. 185-201.

2003 "Casares o el oficio del novelista", El Extramundi, nº XXXV, otoño MMIII, pp. 35-64.

2003 "Encontro con Suso de Toro e Xavier Villaverde", xunto con José Manuel González Herrán, en Boletín galego de literatura, 27, 2002, pp. 237-261.
"A obra narrativa de Carlos Casares", Revista Galega do Ensino, nº 38, Febreiro, 2003, pp. 15-25.

2011. "Calvario, morte e resurrección dun punk-dandi", en Anxo Tarrío Varela e Mª Xesús Nogueira Pereira (coord.). 2011. Departamento de Filoloxía Galega. Homenaxe a Lois Pereiro. Día das Letras Galegas.

2011 "Peripecia (parcial) do 'Chamamento' de Novoneyra",  Boletín Galego de Literatura, 44, pp. 131-143.

2011. "Nota editorial" e edición facsimilar de Elexías do Caurel, Boletín Galego de Literatura, 44, pp. 233-272.

 

Outras publicacións

Traducción ao galego da novela de Marina Mayoral, Contra muerte y amor-Contra morte e amor, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1985.

Colaboracións nos xornais, El Correo Gallego, O Correo Galego, Galicia Hoxe e La Voz de Galicia.

 arriba

Ponencias e comunicacións presentadas a congresos, simposios, etc.

"Tendencias da narrativa galega actual", comunicación presentada no Congreso da Association of Hispanists of Great Britain & Ireland, celebrado en Manchester, marzo de 1983.

"Lembranza da Xeración Nós", Conferencia plenaria inaugural das I Xornadas da Lingua galega no ensino, celebradas en Santiago de Compostela o ano 1984.

"Tendencias actuales de la literatura gallega", Conferencia no Simposio de la Asociación Europea de Profesores de Español, Santiago 1984.

"Rosalía, Curros, Pondal: literatura e colonización", comunicación presentada ao Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, celebrado en Santiago de Compostela, en xullo de 1985.

"A recepción inmanente na obra literaria de Castelao", Conferencia plenaria presentada no Congreso sobre Castelao, celebrado en Santiago de Compostela no ano 1986.

"La nueva novela gallega", conferencia pronunciada no Encuentro de la nueva novela de las lenguas de España, celebrado na "Casona de Verines", Pendueles-Llanes, Asturias, 9-12 de setembro de 1986.

"Aspectos narratolóxicos da obra de Otero Pedrayo", comunicación presentada ó Simposio sobre Ramón Otero Pedrayo, celebrado en Santiago de Compostela, no ano 1988.

"Otero Pedrayo y la renovación de la novela del siglo XX", conferencia pronunciada nas Jornadas Universitarias sobre las lenguas y literaturas catalana y gallega, celebradas na Universidade Complutense, Madrid, 23-25 de marzo, 1988.

"Otero Pedrayo e a novela lírica", conferencia pronunciada na Semana da cultura galega adicada a Ramón Otero Pedrayo, organizada pola Escola Oficial de Idiomas de Ourense, 9-13 de maio de 1988.

"Un caso de travestismo (¿ideológico?)-literario en la Compostela de 1841: El Iris del Bello Sexo", ponencia presentada no Seminario sobre Escritoras Románticas Españolas, Fundación Banco Exterior, Madrid, marzo 1989.

"Realismo, imaxinación e melancolía na obra de Alvaro Cunqueiro", conferencia plenaria presentada no Congreso da Association of Hispanists of Great Britain & Ireland, celebrado en Sheffield do 26-29 de marzo de 1990.

"Realidad y fantasía en la narrativa de Alvaro Cunqueiro", conferencia plenaria pronunciada nas "Jornadas sobre el relato fantástico en España y en Hispanoamérica", celebrado na Universidade Complutense entre os días 7-12 de maio de 1990.

"A investigación literaria en Galicia. A configuración do modelo de lector inmanente na literatura galega contemporánea (1863-1991)", ponencia plenaria presentada no I Simposium de Estudios Galegos en Oxford, organizado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e a Universidade de Oxford. 25-28 de abril de 1991.

"Alvaro Cunqueiro e as saídas do labirinto", conferencia plenaria inaugural do Congreso Alvaro Cunqueiro, celebrado en Mondoñedo entre os días 9 e 13 de setembro de 1991.

"Administración e Literatura en Galicia", conferencia lida o día 26 de xuño de 1992 no Auditorio da Escola de Administración Pública de Santiago de Compostela con motivo do I Simposio de Historia da Administración.

arriba

"Las narraciones bonaerenses de Eduardo Blanco-Amor", conferencia lida no Auditorio da Universidade de Belgrano (Buenos Aires) o día 14 de setembro de 1992, con motivo do Congreso titulado "Encontro de dous mundos".

"A influencia europea na narrativa galega", conferencia de clausura do IX Congreso Galeuzca de Escritores Galegos, Bascos e Cataláns, lida en Santiago de Compostela o día 1º de novembro de 1992.

"A obra narrativa de Eduardo Blanco-Amor", conferencia no Congreso sobre Eduardo Blanco-Amor celebrado en Ourense entre os días 2-6 de xuño de 1992.

"Rafael Dieste, entre o xornalismo e a literatura", conferencia no Congreso Rafael Dieste, celebrado na Coruña entre os días 25-27 de maio de 1995.

"Introducción á obra literaria de Vicente Risco", conferencia no Congreso Vicente Risco, celebrado en Ourense entre os días 18 e 21 de octubro 1995.

"Identidade literaria e referentes interliterarios. Algunhas consideracións a propósito da literatura galega", ponencia para o Simposio Historia comparada e espacios interculturais. As literaturas da península ibérica. Santiago de Compostela, 12, 13 e 14 de decembro de 2002. Centro de Estudios Avanzados. Casa de Europa.

"As prosas de Avilés de Taramancos", conferencia no Congreso Avilés de Taramancos celebrado na Casa da Cultura de Noia durante os días 14, 15 e 16 de maio de 2003.

"Os alicerces históricos da edición en Galicia", conferenciante invitado ao encontro de editores de Galicia celebrado no mosteiro de San Francisco de Santiago de Compostela o día 17 de decembro de 2005.

Os prólogos de Ramón Piñeiro", en Encontros Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006.

"Semblanza de Manuel Lugrís Freire", conferencia no acto do Día das Letras Galegas celebrado no mes de maio de 2006 no Salón Nobre de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela presidido polo Reitor Senén Barros Ameneiro.

"Semblanza de Lois Pereiro", conferencia no acto do Día das Letras Galegas celebrado o día 13 de maio de 2011 no Salón Nobre de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela presidido polo Reitor Juan Casares Long.