Alexandre Rios-Entenza 

 

Ph. D. in Physics (Meteorology). Group of Non Linear Physics (GFNL). University of Santiago de Compostela

Faculdade de Física, Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela, Galiza (Spain)

 

E-mail: alexandre.rios@usc.es

Tel.: (+34) 881813957